Komersanta īpašuma tiesības

The print version

2019. gads

J 2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[E]/2019
Individuālā komersanta un laulāto kopīgās mantas norobežojums

2018. gads

J 30.10.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1489/2018
Zemnieka saimniecības kā saimnieciskās darbības veicējas valsts nodevas likme par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

J 28.11.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-266/2018
Komercsabiedrības dalībnieka un kapitāla daļu īpašnieka statusu nošķiršana

2015. gads

J 13.03.2015. Decisions of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2052/2015
Maksātnespējas atzīmes ierakstīšana zemnieku saimniecības īpašnieka mantai

2014. gads

J 30.05.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SPC-19/2014
Zemnieka saimniecības īpašnieka maksātnespējas process

2011. gads

J 09.11.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1451/2011
Individuālā komersanta tiesību ierobežojums slēgt darījumus par zemes īpašumu

J 12.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-14/2011
Par laulātā tiesībām iegūt īpašumā domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas ir zemnieku saimniecības manta

2008. gads

2006. gads

J 15.03.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-48/2006
Par garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības biedra īpašuma tiesībām uz tiesiskā valdījumā esošu garāžu