LIKUMS “PAR ATJAUNOTĀ LATVIJAS REPUBLIKAS 1937.GADA CIVILLIKUMA IEVADA, MANTOJUMA TIESĪBU UN LIETU TIESĪBU DAĻAS SPĒKĀ STĀŠANĀS LAIKU UN PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBU”

The print version

2019. gads

20.11.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-144/2019
Ēka kā atsevišķs īpašuma objekts, ja tā nav nodota ekspluatācijā līdz 1992.gada 1.septembrim

28.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-96/2019
Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

2016. gads

20.10.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-329/2016
Līguma nosacījumu noteikšana tiesā, pastāvot piespiedu līgumiskajām attiecībām

J 23.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-287/2016
Piespiedu nomas līguma noslēgšana ar vienu no zemesgabala kopīpašniekiem

03.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-255/2016
Piespiedu nomas tiesisko attiecību ietvara noteikšana

2014. gads

J 22.05.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2229/2014
Uz iznomātas zemes uzceltas jaunbūves ierakstīšanas zemesgrāmatā nosacījumi

J 05.02.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-4/2014
Prasījuma precizēšana apelācijas instances tiesā

2012. gads

J 27.06.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-391/2012
Zemes lietošanas tiesiskā pamata nozīme, izlemjot jautājumu par zaudējumu atlīdzību zemesgabala īpašniekam par tiesību aizskārumu, kas radies, citai personai lietojot zemi

2010. gads

J 22.12.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-250/2010
Par īpašumtiesību nostiprināšanu likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajā kārtībā

2008. gads

J 29.10.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-354/2008
Par ēku kā patstāvīgu nekustamā īpašuma tiesību objektu

2007. gads

2006. gads

J 15.11.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-626/2006
Par pastāvīga īpašuma objekta ēkas (būves) īpašuma tiesībām

2005. gads

J 02.03.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-101/2005
Par likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojumu tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta piemērošanas īpatnībām