TIESĪBU KOROBORĀCIJA UZ NEKUSTAMU ĪPAŠUMU (NOLĒMUMI PAR ZEMESGRĀMATU NODAĻU TIESNEŠU LĒMUMIEM)

The print version

2020. gads

23.01.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-409/2020
Nekustamā īpašuma nostiprināšana uz pašvaldības vārda pēc zemes reformas pabeigšanas

2019. gads

18.12.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1591/2019
Īpašuma tiesību nostiprināšana uz ēku (būvju) īpašumu, kas iegūts mantošanas ceļā no pēdējā kolhoznieku sētas locekļa

J 20.11.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1318/2019
Zemes starpgabala, uz kura atrodas mežs, ierakstīšana zemesgrāmatā

J 03.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-376/2019
Zemesgrāmatas ieraksta pamata grozīšanas kārtība

20.11.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-144/2019
Ēka kā atsevišķs īpašuma objekts, ja tā nav nodota ekspluatācijā līdz 1992.gada 1.septembrim

2018. gads

15.10.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1572/2018
Tiesu izpildītāja pieteikuma par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda juridiskā daba

J 30.10.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1489/2018
Zemnieka saimniecības kā saimnieciskās darbības veicējas valsts nodevas likme par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

12.09.2018. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1427/2018
Pirkuma līgumā ietvertās informācijas ietekme uz lēmumu par nostiprinājuma lūgumu

J 26.10.2018. Decision on Ancillary Complain the Department of Civil Cases, case No SKC-1348/2018
Zvērināta tiesu izpildītāja nostiprinājuma lūguma, kas iesniegts Zemesgrāmatu likuma 118.1 panta kārtībā, izskatīšanas īpatnības

01.02.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-28/2018
Pirmtiesība uz izpildījumu Zemesgrāmatu likuma izpratnē

31.01.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-26/2018
Personālservitūta nostiprināšana zemesgrāmatā

2017. gads

28.12.2017. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-1597/2017
Pašvaldībai piekritīgo lauku apvidu zemju ierakstīšana zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vārda

29.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-402/2017
Zaudējumu atlīdzība no valsts par zemesgrāmatu tiesneša kļūdu

2016. gads

J 11.04.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1314/2016 and separate opinion of judge Valerijans Jonikans
Tiesiskuma princips bezstrīdus procesā; kapitālsabiedrības un tās valdes locekļa noslēgta darījuma nostiprināšana zemesgrāmatā

22.01.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1119/2016
Hipotēkas dzēšanas kārtība, ja kreditora pretenzija uzaicinājumā norādītajā termiņā (Civillikuma 705. pants) nav pieteikta

2015. gads

J 13.03.2015. Decisions of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2052/2015
Maksātnespējas atzīmes ierakstīšana zemnieku saimniecības īpašnieka mantai

J 23.01.2015. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1908/2015
Hipotēkas nostiprināšana, pamatojoties uz notariālo izpildu aktu

23.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SPC-41/2015
Zemesgrāmatu likuma 46. panta otrās daļas tvērums, izskatot pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

2014. gads

J 29.12.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-3133/2014
Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša kompetence, izskatot ar tiesneša lēmumu par prasības nodrošināšanu pamatotu nostiprinājuma lūgumu par ķīlas tiesības atzīmes ierakstīšanu

J 30.09.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2821/2014
Ķīlas tiesības (hipotēkas) nostiprināšana zemesgrāmatā nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas nodrošināšanai

J 26.06.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2559/2014
Neapdzīvojamas telpas statuss un valsts nodevas aprēķināšana īpašuma tiesību nostiprināšanai uz to

J 22.05.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2229/2014
Uz iznomātas zemes uzceltas jaunbūves ierakstīšanas zemesgrāmatā nosacījumi

J 30.01.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1479/2014
Vienošanās par kopīpašnieku pienākumu ievērot teritorijas lietošanas noteikumus neatbilst reālnastas jēdzienam

J 04.06.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-14/2014
Zvērināta notāra apliecība kā pierādījums pirmstiesas brīdinājuma izsniegšanai parādniekam

2013. gads

J 08.02.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1384/2013
Valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 12.03.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1370/2013
Publiskas personas īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā, ja īpašuma tiesības iegūtas uz noteiktu laiku

J 21.03.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1369/2013
Atzīmes tvērums Zemesgrāmatu likuma 46.panta ceturtās daļas kontekstā

J 23.10.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-257/2013
Atbildētāja noteikšana prasībā par hipotēkas un piedziņas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā

2012. gads

J 14.12.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1913/2012
Atteikšanās no izpirkuma tiesības nostiprināšanas zemesgrāmatā

J 30.08.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1904/2012
Civillikuma 968.pantā nostiprinātais ēkas un zemes vienotības princips publiskas personas mantas atsavināšanas gadījumā

J 05.12.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1800/2012
Kopīpašnieku vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtību nostiprināšana zemesgrāmatā

J 19.09.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1705/2012
Īpašuma tiesību reģistrācija zemesgrāmatā, ja sākotnēji vienotas nekustamās lietas vietā izveidojušies divi (vai vairāki) patstāvīgi nekustamie īpašumi

J 25.04.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1299/2012
Oriģinālakts Zemesgrāmatu likuma 129.panta pirmās daļas izpratnē

J 30.01.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1065/2012 (See CHANGE OF CASE-LAW in SKC-1023/2017)
Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā, ja nostiprinājuma lūdzējam nav īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu

2011. gads

J 09.11.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1451/2011
Individuālā komersanta tiesību ierobežojums slēgt darījumus par zemes īpašumu

J 21.09.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1089/2011 (CHANGE OF CASE-LAW)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 11.05.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1035/2011
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas nosacījumi īpašnieka maiņas gadījumos

2010. gads

J 03.11.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-975/2010
Par maksātnespējas atzīmi (ārpustiesas) tiesiskās aizsardzības procesā

J 26.05.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-852/2010
Par īpašuma tiesību uz atsevišķu dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 21.04.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-666/2010
Par tiesībām dzīvokļa īpašumu kā laulātā atsevišķas mantas, kas neietilpst laulāto kopīgās mantas sastāvā, atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā

2009. gads

J 23.09.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-784/2009 (CHANGE OF CASE-LAW)
Par nostiprinājuma lūgumu izskatīšanas secību Zemegrāmatu nodaļā

2008. gads

J 19.03.2008. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-337/2008
Par pilnvarnieka tiesībām pilnvaras devēja nāves gadījumā

2007. gads

J 29.05.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-579/2007
Par renovēta dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

2006. gads

J 22.11.2006. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-869/2006
Par valsts nodevu mantas nodošanas gadījumā sabiedrības reorganizācijas procesā

J 20.09.2006. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-679/2006
Par pārdevēja piekrišanu nostiprinājumam zemesgrāmatā, ja tiek izmantotas pirmpirkuma tiesības

J 08.02.2006. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-135/2006
Nostiprinājuma lūgums, kas pamatots uz tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanas atzīmes nekavējošu ierakstīšanu, nav pielīdzināms nostiprinājuma lūgumiem, kādus iesniedz tiesiska darījuma dalībnieki, un tas izpildāms nekavējoši

2005. gads

2004. gads

J 08.09.2004. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-575/2004
Zemesgrāmatā nostiprinātā lietojuma tiesība, kas ir saistoša trešajām personām, ir personālservitūts, un tā nevar būt par ķīlas tiesību priekšmetu

J 03.03.2004. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-193/2004
Par piedziņas atzīmi nekustamam īpašumam, kas nostiprināts uz viena laulātā vārda, ja pret otru laulāto vērsta sprieduma izpilde