9.nodaļa. Pierādīšana un pierādījumi (123.-137.pants)

The print version

2019. gads

J 07.11.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-325/2019
Uzrādīšanā atpazīšanai pēc fotogrāfijām iegūto ziņu pieļaujamības pierādīšanā izvērtēšana

J 18.06.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-68/2019
Cietušā rakstveida (pašrocīgi rakstīto) liecību iesniegšana apelācijas instances tiesā

30.04.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-36/2019
Speciālā izmeklēšanas eksperimenta tiesiskuma izvērtējums un tā rezultātā iegūto pierādījumu pieļaujamība pierādīšanā

J 29.03.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK- 10/2019
Izmeklēšanas darbību rezultātā iegūto ziņu fiksēšana un to ticamības pārbaude

2018. gads

26.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-465/2018
Operatīvās detektīvdarbības nošķiršana no operatīvā eksperimenta

J 25.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-333/2018
Ziņu, kuras apsūdzētais sniedzis liecinieka statusā citā kriminālprocesā, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

J 22.08.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-297/2018
Pierādījumu vērtēšana ir tiesas, nevis liecinieku kompetence

J 24.04.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-69/2018
Apsūdzētā tiesā sniegto liecību ticamība, ja pirmstiesas procesā šī persona ir atteikusies liecināt

J 29.03.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-20/2018
Pierādījumi, ko procesuālo uzdevumu izpildītājs ieguvis pēc viņa nopratināšanas liecinieka statusā

2017. gads

J 19.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-578/2017
Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu izmantošana pierādīšanā, ja tiek pārņemts ārvalstī uzsākts kriminālprocess

J 14.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-558/2017
Fakta legālās prezumpcijas apšaubīšanas kritēriji

J 22.06.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-397/2017
Tiesas nolēmumā civillietā nodibināto faktu izmantošana pierādīšanā krimināllietā

J 20.10.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-336/2017
Nepieļaujams pierādījums, ja ziņas iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

J 02.06.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-237/2017
Krimināllietas materiāliem pievienoto neapliecināto dokumentu kopiju pieļaujamība

J 30.05.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-60/2017
Ziņu, kuras iegūtas pratinot liecinieka statusā personu, kurai faktiski ir tiesības uz aizstāvību, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

2016. gads

J 09.02.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-92/2016
Tiesai, izvērtējot apsūdzētā apgalvojumus par vardarbīgu liecību iegūšanu pirmstiesas kriminālprocesā, jāvērtē, vai nav pārkāpts spīdzināšanas un pazemošanas aizliegums

J 20.04.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-40/2016
Pierādījumu pieļaujamība starptautiskās sadarbības krimināltiesiskajā jomā ietvaros

2015. gads

J 28.12.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-549/2015
Pierādījumu nepieļaujamība, ja ziņas par faktiem iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

J 27.05.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-325/2015
Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu par faktiem izmantošanas pierādīšanā nosacījumi

J 07.08.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-303/2015
Operatīvā eksperimentā iegūto pierādījumu izmantošanas pieļaujamība vainas pierādīšanā

J 20.08.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-279/2015
Neiespējamība noteikt ekspertīzi personas nāves cēloņa noteikšanai un kriminālprocesā iegūto pierādījumu pārbaude un izvērtēšana

J 11.06.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-133/2015
Tiesai ir jāizvērtē, vai apsūdzētais operatīvajā eksperimentā iesaistīts likumīgi un vai operatīvā eksperimenta laikā iegūtās ziņas ir izmantojamas viņa vainīguma pierādīšanā

J 28.04.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No.  SKK-46/2015
Tiesai ir jāizvērtē, vai apsūdzētais operatīvajā eksperimentā iesaistīts likumīgi un vai operatīvā eksperimenta laikā iegūtās ziņas ir izmantojamas viņa vainīguma pierādīšanā

J 10.02.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-5/2015
Personas pašas uzrakstīts un parakstīts paskaidrojums par konkrētiem faktiem vai apstākļiem ir atzīstams par liecību

2014. gads

J 27.11.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-691/2014
Uzziņa par to, kura iestāde, kad un uz kādu laika periodu akceptējusi operatīvās darbības pasākumu veikšanu

J 07.04.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-78/2014
Cilvēktiesību garantēšanas un tiesību uz taisnīgu tiesu pamatprincipi kā nosacījums pierādījumu pieļaujamībai

2013. gads

J 11.11.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-375/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana kriminālprocesā par kriminālpārkāpumu

J 11.11.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-289/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana

2010. gads

J 19.10.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-507/2010
Citā kriminālprocesā konstatēti fakti, kas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 125.pantu uzskatāmi par pierādītiem bez papildu procesuālo darbību veikšanas

2009. gads

J 24.11.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-620/2009
Procesuālie izdevumi kā Kriminālprocesa likumā paredzētie apstākļi, kuriem ir nozīme konkrēto krimināltiesisko attiecību taisnīgā noregulēšanā

2008. gads

J 12.08.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-454/2008
Personas rakstveida iesniegums kā dokuments, kuru var izmantot pierādīšanā

2007. gads

J 11.09.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-526/2007
Administratīvo tiesu nolēmumi kā pierādījumi krimināllietā

J 08.03.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-106/2007
Personas pašas uzrakstīts un parakstīts paskaidrojums kā liecība

J 25.01.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-51/2007
Lietas nosūtīšana prokuroram trūkumu novēršanai Kriminālprocesa likuma 486. panta kārtībā

2006. gads

J 12.10.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-579/2006
Pierādījumu vērtēšanas nepieciešamība, iztiesājot lietu