Tēmas studentu darbiem 2018/2019

Drukas versija

Augstākās tiesas piedāvājums tiesību zinātņu maģistrantūras un doktorantūras studentiem

Aktuālās tēmas studentu darbiem 2018/2019

Augstākā tiesa ir sagatavojusi piedāvājumu iespējamām tēmām, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī Augstākās tiesas nolēmumos paustās atziņas. Vairumā gadījumu juridiski vērtīgi nolēmumi jau publiskoti Augstākās tiesas mājaslapas judikatūras nolēmumu arhīva sadaļā. Ņemot vērā lietu pakļautības noteikumus, vienai tēmai var būt aktuāli arī divu departamentu nolēmumi. Vēršam uzmanību, ka pārsvarā izvēlētas tādas tēmas, kuros būtiskas atziņas meklējamas arī Eiropas Savienības Tiesas vai Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos.​

Krimināltiesības un kriminālprocess

 • Pierādījumu vērtēšana
 • Apsūdzības grozīšana
 • Kriminālatbildība par ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu

 

Civiltiesības

 • Komercsabiedrības reputācijas aizskārums
 • Prasījuma tiesības darba devēja uzteikuma apstrīdēšanas termiņa nokavējuma gadījumā
 • Strīdi, kas saistīti ar preču zīmju aizsardzību
 • Negodīgi līgumu noteikumi līgumos ar patērētāju
 • Piespiedu zemes nomas attiecības

Administratīvās tiesības

 • Nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma apmērs par pārkāpumiem ieslodzījuma vietās
 • Tiesības uz informāciju un atbildi pēc būtības
 • Tiesības mainīt vārdu un uzvārdu
 • Pilsonības piešķiršana un atņemšana

 

Ieguvumi, izvēloties Augstākās tiesas ieteiktu tēmu:

 • Augstākā tiesa iespēju robežās nodrošinās atbalstu pētniecības darbam
 • Veiksmīga rezultāta gadījumā – iespēja par šo tēmu uzstāties Augstākās tiesas konferencēs un publicēt materiālu “Augstākās Tiesas Biļetenā” 

Nosacījumi, izvēloties Augstākās tiesas ieteiktu tēmu:

 • Jāiesniedz Augstākajai tiesai iesniegumu (personīgi; pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) par nepieciešamo palīdzību. Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511; e-pasts: at@at.gov.lv 

 • Iesniegumam jāpievieno apliecinājums no darba vadītāja, ka darba izstrādei nepieciešami materiāli no Augstākās tiesas

 • Darbā jānorāda atsauci uz Augstākās tiesas materiālu izmantošanu

 • Pabeigto darbu elektroniski lūgums nodot arī Augstākajai tiesai

Iesniegums jāiesniedz Augstākajā tiesā, pievienojot apliecinājumu no darba vadītāja, ka studiju darba izstrāde paredzēta par vienu no piedāvātajām tēmām un ka tam nepieciešami Augstākās tiesas nolēmumi. Kā arī lūdzam norādīt savu kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pastu). Vairāk informācijas skatiet šeit.

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

 

Papildu informācija:

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa – 67020315, e-pasts anita.zikmane@at.gov.lv