Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Administratīvo lietu departamenta praksi Uzņēmumu reģistra lietās.

Tiesu prakses apkopojuma pamatā ir Augstākās tiesas nolēmumi, kas sagatavoti Uzņēmumu reģistra lietās laikā no 2004.gada līdz 2016.gadam, kā arī atsevišķas tiesas atziņas par vispārīgiem tiesību jautājumiem. Apkopojumā iekļautas arī Administratīvās apgabaltiesas spriedumos paustās atziņas lietās, kurās Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību, pamatojoties uz to, ka tai nav radušās šaubas par pārsūdzētā sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.

Apkopojumā atsevišķi aplūkoti Uzņēmumu reģistra lietu procesuālie aspekti, piemēram, pārsūdzības pieļaujamība, subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumus, pieteikuma tiesā kvalifikācijas problēmas, kā arī materiāltiesiskie aspekti (Uzņēmumu reģistra kompetence ziņu reģistrēšanā un grozīšanā, kompetences ierobežojums faktisko apstākļu pārbaudē, publiskās ticamības princips, komercreģistra ierakstu iedalījums pēc tiesiskajām sekām, komersantu firmu un biedrību nosaukumu reģistrēšana) un atziņas saistībā ar atlīdzinājumu.

Apkopojumam ir pievienots pielikums ar Eiropas Savienības Tiesas nolēmumiem, kas var būt noderīgi, izskatot Uzņēmumu reģistra lietas.

Tiesu prakses apkopojumu sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Mg.iur. Aleksandrs Potaičuks.

 

Tiesu prakses apkopojums pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra./ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības. Skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211