Augstākā tiesa ir izteikusi gatavību piedalīties mediācijas pilotprojektā „Mediācijas popularizēšana un iedzīvināšana Latvijas tiesu sistēmā” un jau 26. aprīlī plānota pirmā mediatoru dežūra tiesā. Senāta Administratīvo lietu departaments jau nosūtījis pirmo aicinājumu lietu dalībniekiem izmantot mediāciju, arī Civillietu tiesu palāta izteikusi atbalstu šim projektam.

Ja no lietas materiāliem būs secināms, ka starp procesa dalībniekiem esošajam strīdam varētu būt piemērota mediācija, tiesa izsūtīs aicinājuma vēstules procesa dalībniekiem apsvērt iespēju izmantot mediāciju, lai panāktu visiem dalībniekiem pieņemamu strīda risinājumu.

26. aprīlī plkst. 9.30 – 14.00 Augstākajā tiesā dežūrēs mediatore Viktorija Daņilova, kura individuālās sarunās informēs lietu dalībniekus par iespēju izmantot mediāciju, dos padomu, vai mediācijas process ir piemērots konkrētā strīda gadījumā.

Informatīvās mediatora konsultācijas varēs saņemt ne tikai tie procesu dalībniekiem, kam tiesa nosūtījusi aicinājuma vēstules, bet arī ikviens cits interesents. Uz mediācijas konsultācijām tiek aicinātas gan personas, kuras jau iesniegušas pieteikumu tiesā, gan tās, kuras vēl tikai apsver iespēju risināt strīdu tiesas procesā. Mediācijas process ir iespējams arī tad, ja tiesvedība jau uzsākta, un tāpat kā izlīgums tas var tikt piemērots visās tiesas procesa stadijās.

Lai pārrunātu Augstākās tiesa dalību mediācijas pilotprojektā, tiesneši un tiesas darbinieki tikušies ar projekta vadītāju Laimu Āriju Zelmeni, bet plašāku lekciju par mediāciju un tās lomu saistībā ar tiesu un tiesnešu ikdienas darbu Augstākās tiesas tiesnešiem un darbiniekiem 20. aprīlī nolasīja Civillietu tiesu palātas tiesnese Zane Pētersone.

 

Par pilotprojektu

No februāra līdz augustam vairākās Rīgas tiesās tiek īstenots pilotprojekts „Mediācijas popularizēšana un iedzīvināšana Latvijas tiesu sistēmā”. Tā laikā ikvienam interesentam ir iespēja saņemt konsultāciju par jaunu un efektīvu strīdu risināšanas veidu – mediāciju. Konsultāciju laikā tiek skaidrots, ka tiesa nav vienīgais konfliktu risināšanas veids.

Pilotprojekta ietvaros mediatora informatīvas konsultācijas ir pieejamas reizi nedēļā Abrenes ielā 3 (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Rīgas Centra rajona tiesā) un Lomonosova ielā 10 (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā un Rīgas rajona tiesā). Reizi mēnesī informatīvas konsultācijas pieejamas arī Brīvības bulvārī 36 (Augstākajā tiesā).

Uz konsultāciju var nākt gan visi strīda dalībnieki, gan viens no tiem. Konsultācijas laikā tiesas telpās tiek runāts par mediācijas principiem, mediatora un pušu lomu, mediācijas procesa norisi un iespējām atrast piemērotu mediatoru savam strīdam. Konsultācijas sniedz mediatori, kuri ikdienā veic mediāciju dažādās tiesību jomās: ģimenes, darba, saistību, mājokļa un komerclietās.

Konsultācijas tiesās tiek sniegtas bez maksas.

Projektu īsteno biedrība „Mediācijas padome” ar Sorosa fonda – Latvija finansiālu atbalstu. Informācija par projektu pieejama mājas lapā www.mediacija.lv. Projekta vadītāja Laima Ārija Zelmene (tālr.: 29254418; e-pasts: laima.zelmene@gmail.com).

 

Par mediāciju

Mediācija jau vairākus gadu desmitus ir atzīts domstarpību risināšanas veids Eiropā un pasaulē. Arī Latvijā šogad plānots pieņemt Mediācijas likumu un atbilstošus grozījumus Civilprocesa likumā, kas noteiks juridiskus pamatus mediācijas attīstībai valstī.

Mediācija ir strukturēts sadarbības process, kurā piedalās strīdā iesaistītās puses un strīda iznākumā neieinteresēta persona – mediators. Mediators atšķirībā no tiesas netaisa pusēm saistošu nolēmumu, bet vada procesu tā, lai ļautu pusēm pašām vienoties par strīda risinājumu. Mediators palīdz konflikta risināšanā, izmantojot sarunu vadīšanas un radošuma tehnikas, kā arī uzdodot jautājumus, lai noskaidrotu katras puses situācijas redzējumu un pozīciju, atklātu pušu patiesās vajadzības un intereses un rosinātu puses meklēt abpusēji izdevīgus risinājumus.

Mediācijas process ir konfidenciāls – tajā izteiktā informācija netiek izpausta un paliek tikai starp mediācijas dalībniekiem. Mediācijas process ir brīvprātīgs – katra puse jebkurā laikā var pieņemt lēmumu par procesa izbeigšanu un izvēlēties citus strīda risināšanas veidus.

Mediācijas procesam ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tiesas procesu: rezultātu iespējams sasniegt ātrāk nekā tiesā, tiek ekonomēti resursi, puses pašas izvēlas sev pieņemamu risinājumu, tiek saglabātas labas attiecības pušu starpā.

Piekrišana mediācijai neatņem pusēm tiesības uz uzsākto tiesvedību. Gadījumā, ja mediācijas rezultātā vienošanās netiek panākta, puses var turpināt uzsākto tiesas procesu.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211