Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs nosūtījis Tiesnešu ētikas komisijai pieprasījumu sniegt atzinumu par Augstākās tiesas tiesneša Intara Bistera rīcības ētiskumu.

Pēc informācijas publiskajā telpā par Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša Intara Bistera piedalīšanos tādu lietu izskatīšanā, kurās dalībnieks tieši vai pastarpināti bijis viņam personīgi pazīstams advokāts, Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieprasīja tiesneša rakstveida paskaidrojumu. Tiesnesis gan paskaidrojumā Augstākās tiesas priekšsēdētājam, gan skaidrojot situāciju kolēģiem Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulcē, noliedza personīgu draudzību ar advokātu un viņa ģimeni.

Izvērtējis iegūto informāciju, Augstākās tiesas priekšsēdētājs kā amatpersona, kurai ir tiesības ierosināt disciplinārlietu, nolēma, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 91.2 pantu, pieprasīt Tiesnešu ētikas komisijai atzinumu par tiesneša rīcību.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211