Plašāka un strukturētāka informācija, ērtāka funkcionalitāte un operatīvāka administrēšana – tādi ir Augstākās tiesas mājaslapas www.at.gov.lv lietotāju un veidotāju ieguvumi, pārejot uz mājaslapas jauno versiju, kas publiski ir pieejama kopš šodienas.

Jaunajā mājaslapā saglabāta visa iepriekšējā informācija, kas uzkrāta kopš 2003. gada, kad tika izveidota pirmā Augstākās tiesas mājaslapa, un 2008.gada, kad sāka darboties mājaslapas nākamā versija.

Taču jaunajā mājaslapā veikti arī nozīmīgi pārkārtojumi un papildinājumi, kas bija nepieciešami, paplašinoties Augstākās tiesas funkcijām un darba apjomam.

Viens no būtiskākajiem ieguvumiem Augstākās tiesas mājaslapas lietotājiem būs plašāka un pārskatāmāka Augstākās tiesas judikatūras pieejamība. Mājaslapā izveidota atsevišķa Judikatūras sadaļa, kurā publicēti gan Senāta nolēmumi, kuros ietvertas judikatūras atziņas, gan tiesu prakses apkopojumi un Senāta departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumi, gan īpaši vērtīgais – latviski tulkotu Eiropas Cilvēktiesības tiesas nolēmumu klasifikators.

Senāta judikatūras datubāzē, kas veidota kopš 2003. gada, nolēmumi izkārtoti katram departamentam dažādos klasifikatoros un rādītājos – hronoloģiskajā, pēc lietu kategorijām, pēc nolēmumos izmantotajiem tiesību aktiem, gan arī specializētajos, piemēram, Civillietu departamentam izveidots judikatūras tēžu rādītājs darba tiesībās. Turklāt mājaslapas sākumlapā redzama informācija par pēdējiem Judikatūras sadaļā pievienotajiem nolēmumiem, kas ļaus lietotājam nepalaist garām jaunumus.

Otrs vērā ņemams jauninājums – Augstākās tiesas mājaslapā izveidota atsevišķa – Tieslietu padomes sadaļa. Tajā publicēta informācija par Tieslietu padomes funkcijām un sastāvu, Tieslietu padomes sēžu darba kārtība, pieņemtie lēmumi un apstiprinātie normatīvi, kā arī Tiesnešu konferenču informācija un materiāli.

Tāpat ņemot vērā, ka kopš 2010. gada Senāta sastāvā izveidota Diciplinārtiesa, jaunajā mājaslapā atrodama gan informācija par Disciplinārtiesu, gan tās pieņemtie lēmumi.

Savukārt no mājaslapas administrēšanas viedokļa svarīgs ieguvums ir jaunās mājaslapas tiesu lietu kalendāra funkcionāla savienošana ar Tiesu informatīvo sistēmu, kas dod iespēju automātiski no tās uz tiesu kalendāru eksportēt datus par Augstākajā tiesā izskatāmajām lietām un to rezultātiem. Līdz šim šie dati tika vadīti manuāli, un, ņemot vērā, ka Augstākās tiesas tiesvedībā gadā ir vairāk par 5000 lietām, tiesu lietu kalendāra uzturēšana bija ievērojams darba un laika patēriņš.

Veidojot jauno mājaslapu, papildināts un strukturētāk sakārtots arī tās līdzšinējais saturs, kā arī ieviesti vēl citi jauninājumi, ko, ceram, pozitīvi novērtēs mūsu mājaslapas apmeklētāji.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211