„Grāmata pieskaitāma tā dēvētās fundamentālās tiesību zinātnes literatūrai, kurā tiek apskatīti un analizēti daudzi pamatproblēmjautājumi, kas raksturīgi vispārējām civiltiesībām. Grāmatas nodaļas satur visas jaunākās tiesību teorijas un prakses atziņas,” tā Augstākās tiesas senatora profesora Kalvja Torgāna jaunākās grāmatas, kas veltīta šobrīd vienai no svarīgākajām civiltiesību jomai – līgumu un deliktu tiesībām –, ievadā raksta acociētais profesors Dr.iur. Jānis Kārkliņš.

Sevišķi pozitīvi vērtēts tas, ka grāmatā ir analizēti jaunie Civillikuma grozījumi saistībā ar līgumsoda regulējuma reformu Latvijā. Tā kā šī reforma un citi pētītie jautājumi ir aktuāli gan juristiem, gan ekonomistiem, gan uzņēmējiem, tad grāmatā ietvertā temata analīze ļauj šo darbu pieskaitīt nozīmīgākajiem pēdējā laika tiesību literatūras izdevumiem.

Savukārt grāmatas izdevēji – Tiesu namu aģentūra – norāda, ka šāda satura grāmata līdz šim Latvijā nav tikusi izdota. Tā sniedz detalizētu padziļinātu apskatu par līgumu un deliktu tiesību unifikācijas darbiem Eiropas Savienībā, kā arī plašākā mērogā par fundamentālām problēmām, ar kurām saskaras ES dalībvalstu, tostarp Latvijas likumdevēji, tiesas un tiesību zinātnieki tirdzniecisko sakaru globalizācijas apstākļos.

Dr.iur. Lauris Rasnačs, kas ir otrs priekšvārda autors, atzīmē, ka grāmatā ir aplūkoti Latvijas tiesībās līdz šim maz analizēti jautājumi, tādi kā, piemēram, līgumu brīvība, cēloniskais sakars kā atbildības priekšnoteikums. Akcentēti arī ES tiesību iniciatīvu gaismā apspriežami jautājumi, piemēram, līgumu saistošais spēks, atbildība par nedrošas preces vai nedroša pakalpojuma radītu kaitējumu. Interesants un noderīgs ir apskats par pārmaiņām līgumsodu piemērošanas praksē, jo pavisam nesen veikti nozīmīgi grozījumi Civillikumā. Atzīmēts arī apskats par līguma saistošo raksturu un pieļaujamajām atkāpēm no tā, kas ir sniegts, aplūkojot Latvijas tiesību normas kopsakarā ar citu valstu līgumu tiesību atziņām un līgumu tiesību starptautiskas unifikācijas avotos ietvertajiem noteikumiem.

Kā vienmēr profesora Torgāna darbos – arī šajā grāmatā, kas ir nopietns zinātnisks pētījums, informācija izklāstīta izsmeļošā, lasītājam viegli uztveramā veidā un papildināta ar daudziem piemēriem.

Senāta Civillietu departamenta senators profesors Dr.iur. Kalvis Torgāns ir vadošais zinātnieks Latvijas civiltiesību jomā, viņa zinātniskās intereses ir arī uzņēmējdarbība, salīdzinošā jurisprudence, patērētāju tiesību aizsardzība. Profesors piedalījies vairāk kā 60 normatīvo aktu sagatavošanā, sarakstījis 16 grāmatas, aktīvi darbojas gan akadēmiskajā darbā Latvijas Universitātē, gan praktiskajā tiesvedībā Augstākās tiesas Senātā.

Grāmata „Līgumu un deliktu tiesību problēmas” par visizdevīgāko cenu iegādājama Tiesu namu aģentūras tirdzniecības vietās un internetveikalā www.tna.lv

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211