Augstākā tiesa gatavojas konferencei “Kasācijas tiesvedības efektivitāte: problēmas un risinājumi”, kas notiks 18.septembrī.

Konferences dienaskārtībā tēmas par kasācijas instances lomu un uzdevumiem, kasācijas instances nolēmuma argumentāciju un iespējamiem risinājumiem darba pilnveidošanai.

Konferencē aicināti uzstāties Ungārijas Zinātņu akadēmijas Sociālo zinātņu centra tiesību zinātņu institūta pētnieks, Debrecenas Universitātes (Ungārija) asociētais profesors PhD Máthyás Bencze, Lietuvas Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāja Sigita Rudėnaitė, Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce, Valsts prezidenta padomnieks Doc. Dr.iur. Jānis Pleps.

Ar atsevišķiem priekšlasījumiem uzstāsies arī Augstākās tiesas departamentu pārstāvji.

Konferences mērķauditorija ir Augstākās tiesas kasācijas instances tiesneši un zinātniski analītiskie padomnieki.

Konference tiek organizēta sadarbībā ar Tiesu administrāciju ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros nolūkā komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai stiprināt Augstākās tiesas kasācijas instances efektivitāti: paaugstinot Augstākās tiesas personāla kompetences, efektivizējot procesuālo regulējumu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane