Izvērtējot līdz šim Augstākajā tiesā noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 19. augustā ir izdevis rīkojumu izdarīt grozījumus "Augstākās tiesas Sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu akceptēšanas instrukcijā".

Turpmāk kriminālprocesā iesaistītās personas Augstākajā tiesā varēs saņemt informāciju par Operatīvās darbības likuma 7. panta 4. daļas kārtībā dotu vai nedotu akceptu konkrētas operatīvās darbības veikšanai. Tas nozīmē, ka personas, kas iesaistītas konkrētā kriminālprocesā, varēs gūt apstiprinājumu, vai Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis ir devis akceptu operatīvai korespondences kontrolei, informācijas iegūšanai no tehniskajiem līdzekļiem, nepublisku sarunu slepenai noklausīšanai vai operatīvai iekļūšanai.

Operatīvās darbības subjekta amatpersonas lēmums un pilnvarotā tiesneša lēmums akceptēt vai neakceptēt šo lēmumu satur informāciju, kas saskaņā ar likumu „Par valsts noslēpumu” atzīstama par valsts noslēpumu. Taču Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzskata, ka, izskatot tiesā krimināllietu, jābūt iespējai pārliecināties par pierādījumu, tai skaitā arī operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu pieļaujamību. Kriminālprocesa likuma 127. pants nosaka, ka tikai ticamas, attiecināmas un pieļaujamas ziņas par faktiem var izmantot kā pierādījumus.

Lai saņemtu šādu informāciju, būs jāiesniedz rakstisks iesniegums Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Iesniegumā jānorāda, kad pieņemts lēmums par personas saukšanu pie kriminālatbildības (uzrādīta apsūdzība) un kriminālprocesa reģistra numurs, kā arī jānorāda, ka sevišķā veidā īstenojamo operatīvās darbības pasākumu rezultātā iegūtās ziņas ir izmantotas kā pierādījumi.

Ieinteresētajām personām gan jāņem vērā, ka Augstākā tiesa ziņas sniegs par tiem lēmumiem, kuri tiks akceptēti vai atteikti akceptēt pēc 2008. gada 1. septembra.

Saskaņā ar Operatīvās darbības likuma 7. panta 3. daļu operatīvās darbības pasākumi, kuru gaitā tiek būtiski aizskartas personu konstitucionālās tiesības, veicami sevišķajā veidā. 7. panta 4. daļa nosaka, ka operatīvā korespondences kontrole, operatīvā informācijas iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem, operatīvā nepublisku sarunu slepena noklausīšanās (arī pa tālruni, ar elektroniskajiem un cita veida sakaru līdzekļiem) un operatīvā iekļūšana veicama tikai sevišķajā veidā un ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai viņa īpaši pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša akceptu. Atļauju veikt šos operatīvās darbības pasākumus var izsniegt uz laiku līdz trim mēnešiem un pamatotas nepieciešamības gadījumā to var pagarināt, taču tikai uz to laiku, kamēr attiecībā uz personu tiek veikta operatīvā izstrāde.

 

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211