Augstākā tiesa nosūtījusi Eiropas Cilvēktiesību tiesas bibliotēkai Senāta 2007. gada nolēmumu krājumus. Visu trīs Senāta departamentu spriedumu un lēmumu krājumu anotācijas un priekšvārdi tulkoti angļu valodā, līdz ar to ar nolēmumos paustajām Latvijas augstākās tiesu instances atziņām būs iespējams iepazīties plašākam lasītāju lokam.

Senāta Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta nolēmumi krājumi iznāca jau agrāk, bet Civillietu departamenta 2007. gada spriedumu un lēmumu krājums pie lasītājiem nonāca tikai pagājušā gada decembra beigās.

Civillietu departamenta spriedumu un lēmumu krājumā izlases kārtībā publicēti simt divdesmit 2007.gadā pieņemtie Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta nolēmumi, kuri var izraisīt interesi juristu un citu interesentu auditorijā, kā arī ir derīgi izmantošanai mācību procesā augstākajās juridiskajās mācību iestādēs. Augstākās tiesas nolēmumi un tajos sniegtā likumu interpretācija nav saistoša tiesām, kas skata līdzīgas lietas, taču Senāta nolēmumi var kalpot kā rekomendējošs tiesību normu piemērošanas paraugs.

Civillietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns norāda, ka Senāts, publicējot nolēmumus, cer uz atgriezeniskās saites veidošanos un diskusiju, kas varētu būt labs ieguldījums tālākā judikatūras un juridiskās domas attīstībā. Daudzas atziņas tiesu nolēmumos ir tapušas tiesnešu ilgu diskusiju rezultātā, meklējot atbilstošāko un pareizāko tiesību normu interpretācijas variantu.

Nolēmumi sagrupēti 15 nodaļās pa lietu kategorijām, ņemot par pamatu Civillikuma struktūru, kā arī specifisku normatīvo aktu lomu šā brīža tiesu praksē. Krājumā ievietotajos spriedumos atspoguļojas arī vispārējo cilvēktiesību un bērnu tiesību risinājumi Latvijas Republikā un šo jautājumu saistība ar civiltiesību normu piemērošanu Latvijas tiesu praksē, izskatot konkrētas lietas, un norāda uz nacionālās likumdošanas atbilstību Eiropas tiesību vispārējiem principiem.

Katram nolēmumam ir pievienota viena vai vairākas tēzes, kuras koncentrētā un vispārinātā veidā atspoguļo nolēmumā izstrādāto atzinumu par konkrētas likuma normas piemērošanu vai interpretāciju. Krājuma pielikumā publicēti 6 dažādi rādītāji, kuri atvieglos informācijas meklēšanu.

Senāta Civillietu departamenta spriedumu un lēmumu krājuma sastādītāji ir bijušais senators, tagad Augstākās tiesas Sūdzību nodaļas vadītājs Rolands Krauze un Civillietu departamenta senatora palīdze Zinaida Indrūna.

Senāta nolēmumu krājumus izdod Tiesu namu aģentūra un tās tirdzniecības vietās Civillietu departamenta nolēmumu krājums maksā 24,89 latus.

Senāta nolēmumu publicēšanas tradīciju pastāvēja pirmskara Latvijā un tika turpināta pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, sākot ar 1996. gadu.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211