Augstākās tiesas 2011. gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par iestādes finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un darbības rezultātiem, revīzijā atzinusi Valsts kontrole. Atzinums sniegts bez iebildēm.

Veicot ikgadējo finanšu revīziju, Valsts kontrole nav konstatējusi nekādas būtiskas kļūdas vai nepilnības Augstākās tiesas grāmatvedības uzskaitē.

Finanšu revīzija par 2011. gada pārskatu sagatavošanas pareizību ietvēra finanšu pārskata, tajā skaitā pārskata par iestādes finansiālo stāvokli, pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem, pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un finanšu pārskata pielikumu, vadības ziņojuma un grāmatvedības politikas apraksta pārbaudi.

Revīzijas laikā izlases veidā pārbaudīts Augstākās tiesas 2011. gada pārskats, pārbaudot pārskata sakarību un pārskata datu atbilstību grāmatvedības datiem. Revīzijas laikā arī pārbaudīts, vai novērstas iepriekšējā Valsts kontroles revīzijā konstatētās kļūdas un nepilnības.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211