Par notikumiem

Drukas versija
31. augusts, 2010

Senātā izveido Disciplinārtiesu; par tās priekšsēdētāju ievēl Pēteri Dzalbi

Pirmo reizi Latvijas tiesu vēsturē izveidota Disciplinārtiesa - institūcija, kas izvērtēs pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskumu. Disciplinārtiesas sastāvā Augstākās tiesas plēnums 30. augustā ievēlēja Senāta Civillietu departamenta senatorus Aldi Laviņu un Mārīti Zāģeri, Krimināllietu departamenta senatorus Pēteri Dzalbi un Anitu Nusbergu un Administratīvo lietu departamenta senatorus Andri Guļānu un Normundu Salenieku.
30. augusts, 2010

Amatos paliek līdzšinējie Senāta Krimināllietu departamenta un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāji; Senāta Civillietu departamentam jauns priekšsēdētājs

30. augustā Augstākās tiesas plēnumā atkārtoti uz pieciem gadiem amatā ievēlēja Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pāvelu Gruziņu un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru. Par Pāvelu Gruziņu nobalsoja 29 no 36 klātesošajiem tiesnešiem, par Gunāru Aigaru - 30. No Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja amata pēc paša lūguma veselības stāvokļa dēļ tika atbrīvots Valerijans Jonikāns un viņa vietā ar 28 tiesnešu balsīm ievēlēja senatoru Zigmantu Gencu.
26. augusts, 2010

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem Zemgales apgabaltiesas tiesu izpildītājas zvērestu

Par Zemgales apgabaltiesas tiesu izpildītāju iecelta Zane Trasūne. Lai varētu uzsākt pildīt darba pienākumus, jaunā tiesu izpildītāja 26. augustā deva amata zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs jaunajai tiesu izpildītājai vēlēja panākumus darbā un uzsvēta tiesu izpildītāju lomu tiesu sistēmā. „Neko vērta nebūtu visa tiesāšanās, ja nesekotu praktiska tiesas sprieduma izpilde,” sacīja priekšsēdētājs, norādīdams, ka daudzās tiesu lietās sprieduma izpilde atkarīga no tiesu izpildītāja profesionāla darba.
26. augusts, 2010

Augstākās tiesas plēnumā vēlēs Disciplinārtiesu, Tieslietu padomes pārstāvi un departamenta un palātas priekšsēdētājus

Pirmdien, 30. augustā tiek sasaukts Augstākās tiesas tiesnešu plēnums. Tiesnešu kopsapulcē jāievēl pārstāvji tiesnešu pārvaldes institūcijām un struktūrvienību vadītāji. Plēnumā jāizraugās viens Augstākās tiesas pārstāvis jaunajai tiesu sistēmas institūcijai – Tieslietu padomei, kuras izveidošana paredzēta saskaņā ar šī gada 3. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”.
23. augusts, 2010

Vēsma Kakste uz laiku atgriežas Augstākajā tiesā

Sakarā ar to, ka Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Normunds Salenieka neplānoti pagarinājis pagaidu prombūtni līdz 2010. gada 20. oktobrim, no šodienas līdz 20. oktobrim Augstākajā tiesā atgriezusies tiesnese Vēsma Kakste, lai turpinātu aizstāt prombūtnē esošo senatoru. Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Vēsma Kakste aizstāja senatoru Salenieku no 2008. gada 18. augusta līdz 2010. gada 19. jūlijam, kas bija likumā „Par tiesu varu” noteiktais termiņš, kurā Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzdeva tiesnesei pildīt senatora pienākumus.
3. augusts, 2010

Augstākās tiesas tiesnesis nevarēs būt jaunāks par 40 gadiem

Minimālais Augstākās tiesas tiesneša vecums var būt 40 gadi, maksimālais, saņemot termiņa pagarinājumu, - 72 gadi. To nosaka 3. jūnijā pieņemtie grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas ar 1. augustu stājušies spēkā. Likums nosaka, ka uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt persona, kura sasniegusi 40 gadu vecumu.
3. augusts, 2010

Augstākās tiesas Senātā veidos Disciplinārtiesu

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai turpmāk Augstākās tiesas Senātā tiks sasaukta Disciplinārtiesa. 30. augustā notiks Augstākās tiesas plēnums, kurā tiks ievēlēti Disciplinārtiesas locekļi. Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas stājās spēkā 1. augustā, nosaka jaunās institūcijas sastāvu, kā arī izmaina Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu.
2. augusts, 2010

Par Augstākās tiesas tiesnešu pilnvaru termiņa pagarināšanu un aizvietošanu lems Tieslietu padome; tās viedokli un priekšlikumus prasīs arī citos jautājumos

Turpmāk Augstākās tiesas tiesnešu kopskaitu noteiks Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma. Savukārt to, cik tiesnešu strādās Senātā un cik tiesu palātās, noteiks Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma. Šādu kārtību nosaka 3. jūnijā pieņemtie grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas šodien stājušies spēkā.