Par notikumiem

Drukas versija
26. aprīlis, 2012

Izdoti Zigmanta Genca Civillikuma komentāri mantojuma tiesībās

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs sagatavojis grāmatu „Civillikuma komentāri. Otrā daļa. Mantojuma tiesības (655.-686. pants)”, ko izdevusi Tiesu namu aģentūra. Grāmatā skaidroti likuma piemērošanas jautājumi, kas skar mantojuma atklāšanos, apsardzību, mantojuma prasību, mantojuma pieņemšanu un iegūšanu, līdzmantinieku savstarpējās attiecības un mantojuma dalīšanu, kā arī mantojuma tiesības izbeigšanos un zaudēšanu.
23. aprīlis, 2012

Valsts kontroles atzinums par Augstākās tiesas 2011. gada pārskatu – bez iebildēm

Augstākās tiesas 2011. gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par iestādes finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un darbības rezultātiem, revīzijā atzinusi Valsts kontrole. Atzinums sniegts bez iebildēm. Veicot ikgadējo finanšu revīziju, Valsts kontrole nav konstatējusi nekādas būtiskas kļūdas vai nepilnības Augstākās tiesas grāmatvedības uzskaitē.
23. aprīlis, 2012

Augstākās tiesas delegācija dodas uz Starptautisko Krimināltiesu Hāgā

Tradicionāli katru gadu Augstākās tiesas delegācija dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Eiropas Cilvēktiesību tiesu Strasbūrā, bet šogad pirmoreiz šāds brauciens notiek uz Starptautisko Krimināltiesu Hāgā. Augstākās tiesas delegācijai 24. aprīlī paredzēta tikšanās ar Starptautiskās Krimināltiesas priekšsēdētāju Sang-Hyan Song un tiesnesi Anitu Ušacku no Latvijas.
20. aprīlis, 2012

Augstākajā tiesā būs pieejamas mediatoru informatīvas konsultācijas

Augstākā tiesa ir izteikusi gatavību piedalīties mediācijas pilotprojektā „Mediācijas popularizēšana un iedzīvināšana Latvijas tiesu sistēmā” un jau 26. aprīlī plānota pirmā mediatoru dežūra tiesā. Senāta Administratīvo lietu departaments jau nosūtījis pirmo aicinājumu lietu dalībniekiem izmantot mediāciju, arī Civillietu tiesu palāta izteikusi atbalstu šim projektam.
16. aprīlis, 2012

Notiks Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēde Augstākajā tiesā

Trešdien, 18. aprīlī, Saeimas Nacionālās drošības komisija rīko slēgto izbraukuma sēdi Augstākajā tiesā, lai apspriestu Operatīvās darbības likuma piemērošanas aktualitātes. Saskaņā ar Operatīvās darbības likumu Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvaroti tiesneši akceptē sevišķā veidā veicamas operatīvās darbības – operatīvo korespondences kontroli, operatīvo personas paustās vai uzglabātās informācijas satura iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem, operatīvo nepublisku sarunu slepenu noklausīšanos, operatīvo publiski nepieejamas vietas videonovērošanu un operatīvo iekļūšanu.
13. aprīlis, 2012

Augstākās tiesas tiesneši uzklausīs Ministru kabineta pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

27. aprīlī pēc Augstākās tiesas aicinājuma Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Inga Reine tiksies ar Augstākās tiesas tiesnešiem. Augstākā tiesa, iepazinusies ar Ministru kabineta 28. marta sēdē izskatīto Ārlietu ministrijas ziņojumu „Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas izskatītajām lietām, kurās iesniedzēju sūdzību pamatā ir bijušas nacionālo tiesu darbības nepilnības”, nolēma nepastarpināti uzklausīt Ministru kabineta pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Ingas Reines situācijas raksturojumu, un aicināja viņu uz tikšanos Augstākajā tiesā.
29. marts, 2012

Civillietas kasācijas kārtībā Senāts skatīs rakstveidā

Kasācijas instance lietas skatīs rakstveida procesā, ja lēmumu būs iespējams pieņemt pēc lietā esošajiem materiāliem – paredz Saeimā 2012. gada 15. martā pieņemtie grozījumi Civilprocesa likumā, kas stājas spēkā ar 1. aprīli. Likuma grozījumi paredz, ka civillietas tiesas sēdē Senāta Civillietu departaments skata tikai gadījumā, ja nepieciešami lietas dalībnieku papildu paskaidrojumi vai pēc Senāta ieskata šai lietai var būt īpaša nozīme likuma normu interpretēšanā.
28. marts, 2012

Augstākā tiesa aicina uz tikšanos Ministru kabineta pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

Augstākā tiesa ir iepazinusies ar Ministru kabineta 27. marta sēdē izskatīto Ārlietu ministrijas ziņojumu „Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas izskatītajām lietām, kurās iesniedzēju sūdzību pamatā ir bijušas nacionālo tiesu darbības nepilnības” un nolēmusi nepastarpināti uzklausīt Ministru kabineta pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Ingas Reines situācijas raksturojumu, lai pēc tam lemtu par turpmāko rīcību un risinātu problēmas Augstākās tiesas kompetences ietvaros. Ministru kabineta pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Ingai Reinei nosūtīts aicinājums uz tikšanos ar Augstākās tiesas tiesnešiem.
26. marts, 2012

Augstākā tiesa publisko latviski tulkoto Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu vietni

Lai nodrošinātu Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) nolēmumu pieejamību tiesnešiem un tiesas darbiniekiem, tādējādi sekmējot ECT nolēmumu plašāku un daudzpusīgāku izmantošanu, Augstākās tiesas elektroniskajā sistēmā iekšējai lietošanai jau vairākus gadus tiek apkopoti latviski tulkoti ECT nolēmumi. Nu šī informācija, paplašināta un sistematizēta, publiskota arī Augstākās tiesas publiski pieejamajā mājas lapā internetā, līdz ar to izmantojama ikvienam interesentam. Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv sadaļā „Resursi/ ECT nolēmumi” lasāmi latviski tulkoti ECT spriedumi un lēmumi, kas pieņemti kopš 2001. gada.
23. marts, 2012

Diskutē par nepieciešamajiem pilnveidojumiem operatīvo darbību tiesiskajā regulējumā

Latvijai ir jāanalizē Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi par privātās dzīves neaizskaramību, lai jau laicīgi novērstu likumu nepilnības un paaugstinātu cilvēktiesību ievērošanas līmeni operatīvās darbības preventīvo pasākumu īstenošanas laikā – secināja tiesībsargājošo institūciju, Saeimas, ministriju pārstāvji un mācībspēki, kas 21. martā pulcējās Augstākajā tiesā uz semināru par operatīvo darbību tiesisko regulējumu un veikšanu.