Par notikumiem

Drukas versija
28. aprīlis, 2012

Starptautiskā konferencē diskutēs par Augstāko tiesu lomu un iespējām cilvēktiesību aizsardzībā

Aktualizējot nacionālo Augstāko tiesu lomu cilvēktiesību aizsardzībā, Augstākā tiesa sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu 2.maijā organizē starptautisku konferenci augstāko tiesu tiesnešiem. Konferencē piedalīsies Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas Augstāko tiesu tiesneši, Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesneses Ineta Ziemele un Danute Jočiene (Danutė Jočienė), kā arī Satversmes tiesas tiesneši un Rīgas Juridiskās augstskolas mācībspēki.
27. aprīlis, 2012

Augstākā tiesa tikšanos ar valdības pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās vērtē kā profesionālu viedokļu apmaiņu

Augstākās tiesas tiesnešu un tiesnešu palīgu tikšanās ar Ministru kabineta pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Ingu Reini 27. aprīlī bija profesionāla saruna par problēmām saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) izskatītajām un tiesvedībā esošajām lietām pret Latviju.
26. aprīlis, 2012

Līviju Slicu Saeima apstiprina par Augstākās tiesas tiesnesi

Šodien, 26. aprīlī, Saeima Augstākās tiesas tiesnešu amatā apstiprināja Līviju Slicu, vienlaikus atbrīvojot viņu no Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata. Par to nobalsoja 80 deputāti, pret – neviens, atturējās – 1. Līvija Slica Augstākās tiesas tiesneša amatam tika izraudzīta atklāta amata konkursa rezultātā. Izvērtējot kandidatūru Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases atklātā konkursa divās kārtās un saņemot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu atzinumu, konkursa pretendentu atlases komisija atzina Līviju Slicu par piemērotu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores amatam.
26. aprīlis, 2012

Izdoti Zigmanta Genca Civillikuma komentāri mantojuma tiesībās

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs sagatavojis grāmatu „Civillikuma komentāri. Otrā daļa. Mantojuma tiesības (655.-686. pants)”, ko izdevusi Tiesu namu aģentūra. Grāmatā skaidroti likuma piemērošanas jautājumi, kas skar mantojuma atklāšanos, apsardzību, mantojuma prasību, mantojuma pieņemšanu un iegūšanu, līdzmantinieku savstarpējās attiecības un mantojuma dalīšanu, kā arī mantojuma tiesības izbeigšanos un zaudēšanu.
23. aprīlis, 2012

Valsts kontroles atzinums par Augstākās tiesas 2011. gada pārskatu – bez iebildēm

Augstākās tiesas 2011. gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par iestādes finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un darbības rezultātiem, revīzijā atzinusi Valsts kontrole. Atzinums sniegts bez iebildēm. Veicot ikgadējo finanšu revīziju, Valsts kontrole nav konstatējusi nekādas būtiskas kļūdas vai nepilnības Augstākās tiesas grāmatvedības uzskaitē.
23. aprīlis, 2012

Augstākās tiesas delegācija dodas uz Starptautisko Krimināltiesu Hāgā

Tradicionāli katru gadu Augstākās tiesas delegācija dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Eiropas Cilvēktiesību tiesu Strasbūrā, bet šogad pirmoreiz šāds brauciens notiek uz Starptautisko Krimināltiesu Hāgā. Augstākās tiesas delegācijai 24. aprīlī paredzēta tikšanās ar Starptautiskās Krimināltiesas priekšsēdētāju Sang-Hyan Song un tiesnesi Anitu Ušacku no Latvijas.
20. aprīlis, 2012

Augstākajā tiesā būs pieejamas mediatoru informatīvas konsultācijas

Augstākā tiesa ir izteikusi gatavību piedalīties mediācijas pilotprojektā „Mediācijas popularizēšana un iedzīvināšana Latvijas tiesu sistēmā” un jau 26. aprīlī plānota pirmā mediatoru dežūra tiesā. Senāta Administratīvo lietu departaments jau nosūtījis pirmo aicinājumu lietu dalībniekiem izmantot mediāciju, arī Civillietu tiesu palāta izteikusi atbalstu šim projektam.
16. aprīlis, 2012

Notiks Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēde Augstākajā tiesā

Trešdien, 18. aprīlī, Saeimas Nacionālās drošības komisija rīko slēgto izbraukuma sēdi Augstākajā tiesā, lai apspriestu Operatīvās darbības likuma piemērošanas aktualitātes. Saskaņā ar Operatīvās darbības likumu Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvaroti tiesneši akceptē sevišķā veidā veicamas operatīvās darbības – operatīvo korespondences kontroli, operatīvo personas paustās vai uzglabātās informācijas satura iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem, operatīvo nepublisku sarunu slepenu noklausīšanos, operatīvo publiski nepieejamas vietas videonovērošanu un operatīvo iekļūšanu.
13. aprīlis, 2012

Augstākās tiesas tiesneši uzklausīs Ministru kabineta pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

27. aprīlī pēc Augstākās tiesas aicinājuma Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Inga Reine tiksies ar Augstākās tiesas tiesnešiem. Augstākā tiesa, iepazinusies ar Ministru kabineta 28. marta sēdē izskatīto Ārlietu ministrijas ziņojumu „Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas izskatītajām lietām, kurās iesniedzēju sūdzību pamatā ir bijušas nacionālo tiesu darbības nepilnības”, nolēma nepastarpināti uzklausīt Ministru kabineta pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Ingas Reines situācijas raksturojumu, un aicināja viņu uz tikšanos Augstākajā tiesā.