Par notikumiem

Drukas versija
7. augusts, 2015

AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒ VĀCIJAS UN LATVIJAS UNIVERSITĀŠU VASARAS SKOLAS STUDENTI

6. augustā Augstāko tiesu apmeklēja jurisprudences studenti no Humbolta Universitātes Berlīnē (Humboldt Universität zu Berlin) un Latvijas Universitātes. Studenti ieradušies Latvijā abu augstskolu kopīgi organizētās vasaras skolas/projekta „Projekt Netzwerk Ost-West” ietvaros.
3. augusts, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS SPORTA KOMANDAI TRĪSREIZ URĀ!

Augstākās tiesas sporta komanda „Virs mums ir tikai debesis” no Tieslietu ministrijas un tiesu varas 17.sporta spēlēm atgriezusies ar trīs diplomiem un labām emocijām.
23. jūlijs, 2015

ARĪ ELEKTRONISKĀ FORMĀ IESNIEGTIEM PROCESUĀLAJIEM DOKUMENTIEM NEPIECIEŠAMI NORAKSTI

Procesuālos dokumentus tiesā var iesniegt gan papīra, gan elektroniskā formā. Likuma prasība iesniegt procesuālā dokumenta norakstus atbilstoši procesa dalībnieku skaitam vienlīdz attiecas gan uz papīra, gan elektroniskā formā iesniegtajiem procesuālajiem dokumentiem.
13. jūlijs, 2015

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM ADVOKĀTES ZVĒRESTU

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 13.jūlijā pieņēma Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemtās advokātes Irēnas Liepiņas zvērestu.
10. jūlijs, 2015

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS DZIESMUSVĒTKU DALĪBNIEKI NO BALTINAVAS

Neraugoties uz saspringto Dziesmusvētku mēģinājumu un koncertu grafiku, piektdien Augstākajā tiesā viesojās Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kuri Rīgā ieradušies, lai piedalītos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Interesi apskatīt Augstāko tiesu viņi bija izteikuši savam novadniekam, Baltinavas vidusskolas absolventam un tagad Augstākās tiesas tiesnesim Aivaram Keišam, lai uzzinātu, kāda ir Augstākās tiesas tiesneša ikdiena, kādām īpašībām un prasmēm jābūt cilvēkam, lai spētu izšķirt vissarežģītākos strīdus civillietās.
8. jūlijs, 2015

AUGSTĀKĀ TIESA: KASĀCIJAS INSTANCES TIESĀ PĀRSTĀVĪBAI IR ĪPAŠI NOTEIKUMI

Augstākās tiesas Civillietu departamentā, neskatoties uz jau 2014.gada 4.janvārī spēkā stājušajiem grozījumiem Civilprocesa likumā, turpina ienākt lietas ar kasācijas sūdzībām no pārstāvjiem, kuriem likums neļauj būt par pārstāvjiem kasācijas instances tiesā. Līdz ar to šādas sūdzības netiek izskatītas. (Civilprocesa likuma 453.panta sestā daļas 2.punkts, 459.panta piektā daļa (redakcijā pēc 2015.gada 26.maija)).
3. jūlijs, 2015

JAUTRĪTE BRIEDE PILDA AD HOC TIESNEŠA PIENĀKUMUS EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESĀ

1.jūlijā Strasbūrā Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielā palāta mutvārdu procesā skatīja lietu „Jeronovičs pret Latviju”. Ad hoc tiesneša amata pienākumus šajā lietā pildīja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Jautrīte Briede.
27. jūnijs, 2015

APKOPOTAS KASĀCIJAS INSTANCES ATZIŅAS TIESU LIETĀS PAR DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANU

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments apkopojis kasācijas instances atziņas saistībā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma piemērošanu. Apkopojumā ietvertas Augstākās tiesas nolēmumos paustās atziņas, kā arī Administratīvās apgabaltiesas spriedumos paustās atziņas lietās, kurās Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību, pamatojoties uz to, ka tai nav radušās šaubas par pārsūdzētā sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.
18. jūnijs, 2015

ZINĀTNISKAIS PADOMNIEKS REFERĒ AUGSTA LĪMEŅA DIGITĀLAJĀ ASAMBLEJĀ

Divas dienas – 17. un 18.jūnijā – Latvijas nacionālajā bibliotēkā notiek digitālā asambleja, kas ir Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē nozīmīgākais notikums atbilstoši vienai no trim Latvijas prezidentūras prioritātēm – „Digitālā Eiropa”. Asamblejas darba grupā „Digitālais vienotais tirgus radošajam saturam” kā autortiesību eksperts runātājs ir Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniskais padomnieks Rihards Gulbis.
16. jūnijs, 2015

DARBU AUGSTĀKAJĀ TIESĀ BEIDZ TIESNESIS RAIMONDS GRĀVELSIŅŠ

Sasniedzot likumā „Par tiesu varu” noteikto maksimālo tiesneša amata vecumu, 16.jūnijā darbu Augstākajā tiesā beidz Civillietu tiesu palātas tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš.