Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja zvērināta advokāta procesa ieviešanu noteiktu civillietu kategoriju iztiesāšanā, sākot jau ar pirmo instanci. Vienlaikus Tieslietu padome uzskata, ka jāsaglabā tiesības arī lietas dalībniekam pašam sagatavot procesuālos dokumentus un piedalīties tiesas sēdē.

Tieslietu ministrijas sagatavotais koncepcijas variants, ko Tieslietu padome 27.jūnija sēdē atzina par pieņemamāko,paredz pakāpenisku virzību uz advokātu procesu un pusēm izvēles rīcības brīvību, proti, dokumentu sastādīšanu un pārstāvību tiesas sēdē īstenošanu persona (puse) pēc izvēles nodrošina pati vai ar advokāta starpniecību. Piedāvātā koncepcija paredz, ka advokāta process ieviešams vien atsevišķās civillietu kategorijās un tikai sarežģītos civillietu strīdos, kuros ir nepieciešamas specifiskas zināšanas. Turpretī Augstākās tiesas Civillietu departaments Tieslietu padomei iesniegtajā viedoklī norāda, ka būtu atbalstāma daļējā advokātu procesa ieviešana attiecībā uz visu veidu civillietām, izņemot lietas, kas skatāmas sevišķās tiesāšanās kārtībā, un lietas, kas saistītas ar ģimenes tiesībām, darba tiesību strīdiem un maza apmēra prasībām.

Lai nodrošinātu, ka lietas dalībnieki saņem kvalificētu juridisko palīdzību jau lietas uzsākšanas brīdī, kam ir būtiska nozīme lietas taisnīgā izskatīšanā, Tieslietu padome uzskata, ka daļējais advokātu process būtu paredzams jau pirmās instances tiesas tiesvedībā.

Tieslietu padome aicina Tieslietu ministriju ņemt vērā padomes sēdē izteiktos viedokļus turpmākajās diskusijās konceptuālā ziņojuma virzībai valdībā un Saeimā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 27.jūnija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211