Apspriežot Tieslietu ministrijas izstrādātos priekšlikumus rūpnieciskā īpašuma strīdu izskatīšanas tiesiskajam regulējumam, Tieslietu padome atzina par atbalstāmu priekšlikumu turpmāk šī īpašuma strīdus un pārsūdzētos Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumus izskatīt īpašā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Patentu valdes Apelācijas padome ir koleģiāla lēmējinstitūcija, kas izveidota kā Patentu valdes struktūrvienība rūpnieciska īpašuma – patentu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju – strīdu ārpustiesas izskatīšanai, kuras lēmumus šobrīd kā administratīvos aktus pārsūdz administratīvajā tiesā. Vienlaikus apstrīdēt rūpnieciska īpašuma reģistrāciju var arī civilprocesuālā kārtībā, apstrīdot reģistrētās rūpnieciskā īpašuma tiesības jebkurā to pastāvēšanas brīdī prasības vai pretprasības kārtībā. Tādējādi, kā norāda Tieslietu ministrija, ir pamats bažām par atšķirīgas tiesu prakses veidošanos.

Ņemot vērā, ka iebildumu lietās faktiski netiek apstrīdēts Patentu valdes lēmums par reģistrāciju, bet gan atbilstoši tam jau piešķirtās tiesības, ministrija norāda – šādiem strīdiem ir izteikti civiltiesisks raksturs. Tādēļ priekšlikums, ko atbalstīja arī Tieslietu padome – visa rūpnieciskā īpašuma strīdu izskatīšana būtu nosakāma vispārējās jurisdikcijas tiesā, taču īpašā kārtībā, paredzot Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomi (šobrīd Patentu valdes Apelācijas padomi) kā obligātu pirmstiesas strīdu izskatīšanas institūciju. 

Šādu regulējumu paredzēts iestrādāt likumprojektā „Rūpnieciskā īpašuma likums”.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 2014.gada 17.februāra sēdē

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211