Šodien, 5.oktobrī stājas spēkā grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā un ar to ieviešanu saistīto jautājumu regulējums likumā “Par tiesu varu”.

Būtiskākie grozījumi – izmaiņas Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā un tās kompetences paplašināšana, nosakot pienākumu nosūtīt tiesnesi uz profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu disciplinārlietas ietvaros, ja radušās šaubas par tiesneša profesionalitāti.

  • Izmaiņas Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā

Ar grozījumiem noteikts, ka Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir viens Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, viens Civillietu departamenta tiesnesis, viens Krimināllietu departamenta tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, viens apgabaltiesas Civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās rajona tiesas tiesnesis un divi rajona (pilsētas) tiesas tiesneši, no kuriem viens ir specializējies civillietu izskatīšanā, bet otrs krimināllietu izskatīšanā.

Līdz šim Tiesnešu disciplinārkolēģija bija skaitliski plašāka un tās sastāvā bija Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētājs, četri Augstākās tiesas tiesneši un apgabaltiesu, rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un to zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki. Izmaiņas kolēģijas sastāvā veiktas, lai norobežotu disciplinārlietas ierosinātāja, kas var būt arī tiesas priekšsēdētājs, iespējamo interešu konfliktu gadījumā, ja tas vienlaikus darbojas arī Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā.

Pēc grozījumu Tiesnešu disciplinārās kolēģijas likumā spēkā stāšanās disciplinārkolēģijas sastāvs tūlīt netiks mainīts. Likuma pārejas noteikumi paredz, ka līdzšinējais Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs turpina darbu līdz jauna disciplinārkolēģijas sastāva ievēlēšanai kārtējā tiesnešu konferencē.

  • Tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana disciplinārlietas ietvaros

Ar grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā dota iespēja Tiesnešu discplinārkolēģijai noteikt tiesnesim profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu. Lēmumu par ārpuskārtas novērtēšanu Tiesnešu disciplinārkolēģija var pieņemt gan vienlaikus ar disciplinārsoda uzlikšanu, gan arī gadījumos, kad disciplinārlieta tiek izbeigta, jo beidzies likumā noteiktais termiņš tiesneša saukšanai pie disciplināratbildības.

Ja profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanas pienākums tiek uzlikts vienlaikus ar disciplinārsodu, tas stājas spēkā vienlaikus ar lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu. Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums par tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanas noteikšanu nav pārsūdzams.  

Līdz šim tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana bija noteikta, tikai lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu. Tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu veic Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

  • Pārrakstīšanās kļūdu labošana

Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā arī nelieli grozījumi attiecībā uz Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu. Tiesnešu disciplinārkolēģija pēc savas iniciatīvas vai pēc personas, kas ierosinājusi disciplinārlietu, vai tiesneša, par kuru pieņemts lēmums, pieteikuma var izlabot lēmumā pārrakstīšanās kļūdas.

Jautājumu par pārrakstīšanās kļūdu labošanu Tiesnešu disciplinārkolēģija izskata rakstveida procesā. Lēmums par pārrakstīšanās kļūdu labošanu nav pārsūdzams.

  • Disciplinārtiesas lēmuma paziņošana

Viens no grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā attiecas uz Disciplinārtiesu. Tas ir par Disciplinārtiesas lēmuma paziņošanu.

Likumā noteikts, ka disciplinārlietā pieņemtā lēmuma rezolutīvo daļu paziņo Disciplinārtiesas sēdē, vienlaikus nosakot laiku, kad būs sastādīts pilns lēmums. Ar grozījumiem likumā noteikts papildinājums: ja Disciplinārtiesa atzīst, ka šajā sēdē nav iespējams pieņemt lēmumu un paziņot tā rezolutīvo daļu, Disciplinārtiesa nosaka datumu tuvāko 30 dienu laikā, kad lēmums būs sastādīts un pieejams. Šis datums uzskatāms par lēmuma paziņošanas datumu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211