Atbalsta tiesu budžeta pieprasījumu

Tieslietu padome, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 89.11 panta pirmo daļu, atbalstīja Tieslietu ministrijas apkopoto rajonu (pilsētu) tiesu, to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu 2014.gadam. Tāpat Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2014.gadam.

 

Par tiesnešu izdienas piemaksām

Tieslietu padome sēdē izvērtēja Satversmes tiesas pārsūtīto konstitucionālo sūdzību par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta 4.daļas neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, 83.pantam, 91.panta pirmajam teikumam un Satversmes tiesas lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu.

Satversmes tiesa norādījusi, ka likumdevējam, pieņemot lēmumus par tiesu darbību, tai skaitā jautājumos par finansējumu un atalgojumu, jādod iespēja tiesu varai izteikt savu viedokli un šis viedoklis ir jārespektē atbilstoši varas dalīšanas principam.

Ņemot vērā, ka Tieslietu padome jau ar 2012.gada 18.jūnija un 2013.gada 18.februāra lēmumiem vērsusi likumdevēja uzmanību un izteikusi priekšlikums risināt jautājumu par tiesneša amatam radniecīgajā profesijā nostrādātā laika pielīdzināšanu tiesneša amatā nostrādātajam laikam, pēc kura rēķinot, tiks noteiktas izdienas piemaksas, Tieslietu padome nolēma aicināt Saeimas Juridisko komisiju un Tieslietu ministriju izstrādāt grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nosakot, ka aprēķinot tiesneša izdienas piemaksu, tiesneša amatam radniecīgā profesijā nostrādātais laiks pielīdzināms tiesneša amatā nostrādātajam laikam.

Pieteicējs ar konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā vērsās pēc tam, kad viņam, aprēķinot laiku, par kuru piešķirama izdienas piemaksa, nav ņemti vērā prokurora amatā nostrādātie 17 darba gadi pirms stāšanās tiesneša amatā.

 

Par Tieslietu padomes pārstāvja izvirzīšanu par pieaicināto personu lietā Satversmes tiesā

Ar Satversmes tiesas 2013.gada 3.septembra rīcības sēdes lēmumu, Tieslietu padome ir atzīta par pieaicināto personu lietā „Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.un 92.pantam”. Tieslietu padome nolēma kā Tieslietu padomes pārstāvi lietā izvirzīt Sandru Strenci.

 

Atbalsta Dzeniņas iecelšanu Saldus rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšsēdētājas amatā

Tieslietu padome atbalstījusi Saldus rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Renātes Dzeniņas iecelšanu Saldus rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.

R.Dzeniņa bija pieteikusies Tiesu administrācijas izsludinātajam konkursam uz Saldus rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatu.

R.Dzeniņa 1982. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi jurista kvalifikāciju. Saldus rajona zemesgrāmatu nodaļas priekšniece kopš 1997.gada. Atkārtoti Saldus zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā iecelta 2002. un 2008.gadā.

 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr. 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv