Tieslietu padome atbalsta ar tiesu sistēmas reformu saistītos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, ja likumprojektā tiek iekļauti Saeimas Juridiskajā komisijā līdz šim neatbalstītie priekšlikumi par pabalstiem un tiesībām uz izdienas pensiju tiem tiesu palātu tiesnešiem, kuri tiks atbrīvoti no Augstākās tiesas tiesneša amata līdz ar tiesu palātu likvidēšanu.

Tieslietu ministra Gaida Bērziņa sagatavotais un Saeimas Juridiskajai komisijai iesniegtais priekšlikums paredz, ka tiesnesim, kurš līdz ar Augstākās tiesas tiesu palātas darbības termiņa beigām atbrīvots no Augstākās tiesas tiesneša amata un kuram līdz likumā “Par valsts pensijām” noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai ir palikuši ne vairāk kā trīs gadi, ik mēnesi līdz pensijas vecuma sasniegšanai izmaksā pabalstu mēneša vidējās darba samaksas apmērā, ko aprēķina par pēdējo gadu pirms atbrīvošanas no tiesneša amata.

Saistībā ar šo priekšlikumu nepieciešams izdarīt grozījumus Tiesnešu izdienas pensiju likumā, lai tiem tiesu reformas rezultātā atbrīvotajiem Augstākās tiesas tiesnešiem, kuru izdienas stāžs atbrīvošanas brīdī ir 20 gadi, no kuriem pēdējie 10 gadi nostrādāti tiesneša amatā, un kuri ir saņēmuši pabalstu mēneša vidējās darba samaksas apmērā, pēc likumā “Par valsts pensijām” noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas būtu tiesības uz izdienas pensiju, kas ir 65–80 % no tiesneša algas.

Šādus priekšlikumus grozījumiem likumā “Par tiesu varu” Augstākā tiesa bija izdiskutējusi un saskaņojusi gan ar Labklājības, gan Finanšu ministriju, un tieslietu ministrs tos bija iesniedzis Saeimas Juridiskajai komisijai iekļaušanai likumprojektā, kas steidzamības kārtā tiek virzīts apstiprināšanai Saeimā. Taču Juridiskā komisija priekšlikumus noraidīja, kā informēja komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne, lēmums bijis vienbalsīgs.

Tieslietu padomes ārkārtas sēdē, kas tika sasaukta 27.oktobrī, padome nolēma uzturēt priekšlikumus un prasīt Saeimas Juridisko komisiju papildināt pārejas noteikumus.

Šie noteikumi attiektos tikai uz tiem tiesnešiem, kuri līdz ar Augstākās tiesas tiesu palātu darbības termiņa beigām nebūtu iecelti Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā un nebūtu piekrituši pārcelšanai darbā citā tiesā un kuriem līdz likumā “Par valsts pensijām” noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai būtu palikuši ne vairāk kā trīs gadi. Kā norāda Augstākā tiesa, tie varētu būt vien daži tiesneši.  

Tieslietu padome uzskata, ka pabalsts līdz pensijas vecuma sasniegšanai, bet ne ilgāk par trīs gadiem, kā arī tiesību uz izdienas pensiju saglabāšana tiesnešiem, kas savu darba dzīvi atdevuši tiesneša amatam, būtu samērīgākais un cieņpilnākais risinājums starp Satversmē noteikto tiesneša neatceļamības principu un tiesu sistēmas attīstības principu, kas prasa veikt noteiktas reformas sistēmā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211