Par Tieslietu padomi

Drukas versija
29. septembris, 2015

Tiesnešu pārcelšana administratīvajās tiesās un Rīgas rajona tiesā

28.septembra sēdē Tieslietu padome noteica jaunajam tiesnesim Agrim Dreimanim amata pienākumus pildīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. Viņš rajona (pilsētas) tiesneša amatā iecelts ar Saeimas 3.septembra lēmumu.
24. septembris, 2015

Tieslietu padome izvērtēs tiesu budžeta pieprasījumu 2016.gadam

Tieslietu padome pirmdien, 28.septembrī, izvērtēs Tieslietu ministrijas sagatavoto apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu budžeta pieprasījumu un Augstākās tiesas sagatavoto Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2016.gadam.
1. septembris, 2015

Tieslietu padome akceptē tiesu sistēmas darbinieku apmācību prioritātes

Tiesnešu mācības Eiropas Tiesību akadēmijā un stažēšanās starptautiskajās institūcijās – tie ir daži no apmācības virzieniem, ko nākamo piecu gadu laikā Latvijas tiesnešiem un prokuroriem finansēs no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.
1. septembris, 2015

Tiesnešu atalgojumam jābūt līdzvērtīgam valsts pārvaldē strādājošo juristu atalgojumam

Tieslietu padome uzskata – lai līdzsvarotu tiesnešu un prokuroru un valsts pārvaldes ierēdņu atalgojumu, tiesnešu atalgojums jāpiesaista Centrālās statistikas pārvaldes oficiāli publicētajam aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram valstī, piemērojot attiecīgu koeficientu. Tas nozīmē atteikties no tiesnešu atalgojuma sasaistes ar valsts pārvaldes ierēdņu 12.mēnešalgu grupu, kā tas ir tagad.
1. septembris, 2015

Turpinās diskusiju par tiesnešu un prokuroru imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās

Lēmumu par to, vai tiesnešiem un prokuroriem būtu jāatceļ imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās un pie atbildības būtu jāsauc vispārējā kārtībā, Tieslietu padome nepieņēma, jo viedokļi par šo jautājumu darba grupās un tiesnešu aptaujās bijuši konceptuāli atšķirīgi, arī Tieslietu padomē par to līdz šim nav diskutēts. Tieslietu padome uzskata par lietderīgu jautājumu apspriest Latvijas tiesnešu konferencē novembrī.
1. septembris, 2015

Jūrmalas tiesu namā tiesneša amata vietu pārceļ no zemesgrāmatas uz rajona tiesu

Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumu par vienas tiesneša amata vietas pārcelšanu no Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Rīgas rajona tiesu. Līdz ar to ar 1.oktobri tiesnešu skaits Rīgas rajona tiesā būs 29, bet tās zemesgrāmatu nodaļā – 14 tiesneši.
1. septembris, 2015

Lēmumi par tiesnešu pārcelšanu

Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumus par tiesneses Ināras Jaunzemes pārcelšanu tiesneša amatā no Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu un par tiesneses Guntas Viļumsones pārcelšanu amatā no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas uz Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu.
27. augusts, 2015

Tieslietu padome izvērtēs tiesu sistēmas darbinieku apmācību prioritātes

Tieslietu padomes sēdē pirmdien, 31.augustā, Tieslietu padome apspriedīs projekta „Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” apmācību vajadzības un noteiks apmācību prioritātes un pētījumu virzienus.
30. jūlijs, 2015

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome rakstveida procesā, kas tika izsludināts 23.jūlijā, pieņēmusi lēmumus tiesnešu karjeras jautājumos – par tiesu noteikšanu tiesneša amata pienākumu pildīšanai, par pārcelšanu, par tiesu priekšsēdētāju un vietnieku iecelšanu, par tiesneša pienākumu pildīšanu uz laiku.
18. jūnijs, 2015

Ar tiesu priekšsēdētājiem apspriež tiesu komunikācijas stratēģiju

No stratēģiskiem dokumentiem uz darbību – tāds vadmotīvs bija Tieslietu padomes un Tiesnešu ētikas komisijas sarunai ar tiesu priekšsēdētājiem, viņu vietniekiem un tiesu kolēģiju priekšsēdētājiem. Tikšanās 17.jūnijā bija organizēta, lai informētu par diviem Tieslietu padomes apstiprinātiem dokumentiem – Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijām un Tiesu komunikācijas stratēģiju – un diskutētu par veidiem, kā tos izmantot tiesu darbā.