Par Tieslietu padomi

Drukas versija
12. decembris, 2019

Tieslietu padome apspriedīs ģenerālprokurora atlases kārtības pilnveidošanu

Tieslietu padome pirmdien, 16.decembrī, apspriedīs tieslietu ministra virzītos grozījumus likumā “Par tiesu varu” un Prokuratūras likumā, lai mainītu kārtību, kādā amatā tiek virzīts ģenerālprokurora amata kandidāts. Paredzēts šo funkciju nodot Tieslietu padomes kompetencē.
27. novembris, 2019

Tieslietu padome atkārtoti noraida Ekonomisko lietu tiesas izveidi

Tieslietu padome, izskatot Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, kas paredz ekonomiskās tiesas izveidi, atkārtoti pauda noraidījumu šādas specializētas tiesas izveidei. Tieslietu padome joprojām uzskata – tiesnešu specializācija iespējama esošās tiesu sistēmas ietvaros.
27. novembris, 2019

Atbalsta tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās

Tieslietu padome atbalstīja Saeimā uz 2.lasījumu sagatavotos grozījumus likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas saistīti ar tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās un tiesnešu atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas, ja pret tiesnesi ierosināta disciplinārlieta par pārkāpumu, kas nav savienojams ar tiesneša statusu.
27. novembris, 2019

Izskata priekšlikumus tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanai

Tieslietu padome neatbalstīja plānotos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, kas paredz tiesu priekšsēdētāju iespēju ierosināt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai veikt savas tiesas vai zemākas instances tiesas tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, ja priekšsēdētājs tiesneša profesionālajā darbībā konstatē apstākļus, kas ir saistīti ar būtiskiem trūkumiem darba organizēšanā vai nepietiekamām profesionālajām zināšanām.
27. novembris, 2019

Likuma grozījumus samēro ar tiesnešu amata kandidātu atlases jauno koncepciju

Tieslietu padomes darba kārtībā ir jaunas tiesnešu atlases sistēmas izstrādāšana, ar mērķi ieviest konceptuāli jaunu pieeju, kas atbilstu mūsdienu prasībām tiesneša amatam. Kvalitatīvi jauna tiesneša amata profesionālā standarta izstrādāšanai Tieslietu padome izveidojusi darba grupu, un tā iezīmējusi galvenos principus jaunajam virzienam – kandidāta atbilstība nepieciešamajām profesionālajām, sociālajām un personīgajām kompetencēm, intensīva apmācība un mentorings pirmajā darba gadā tiesā.
27. novembris, 2019

Aktualizē jautājumu par advokātu noslodzes ietekmi uz tiesvedības procesiem

Kā vienu no būtiskākajiem faktoriem, kas negatīvi ietekmē tiesvedības ilgumu un procesa norisi, tiesneši norāda advokātu noslodzi. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, analizējot tiesnešu profesionālās novērtēšanas procesā saņemtos tiesnešu pašnovērtējumus, secinājusi, ka viens no tiesnešu biežāk minētajiem apstākļiem, kas negatīvi ietekmē tiesu darbu, ir advokātu vienlaicīga piedalīšanās vairākos tiesas procesos. Advokāta aizņemtība citās lietās ir šķērslis savlaicīgai tiesas sēžu nozīmēšanai un lietas izskatīšanai.
21. novembris, 2019

Tieslietu padome spriedīs par grozījumiem likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 25.novembrī, tiks skatīti Saeimā gatavotie grozījumi likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas saistīti ar tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās un tiesnešu atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas.
15. novembris, 2019

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju ievēl Valēriju Maksimovu, vietnieci – Allu Šilovu

Jaunievēlētās Tiesnešu disciplinārkolēģijas pirmajā sēdē 15.novembrī par disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju ievēlēts Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators Valerijs Maksimovs, par vietnieci – Latgales apgabaltiesas Civillietu kolēģijas priekšsēdētāja Alla Šilova.
14. novembris, 2019

Uzdod rajona tiesnesei aizstāt apgabaltiesas tiesnesi

Tieslietu padome uzdeva Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Kristīnei Kalvānei tiesneša pagaidu prombūtnes laikā aizstāt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi.
13. novembris, 2019

Tieslietu padomē ievēl Aiju Āvu, Tiesnešu disciplinārkolēģijā – četrus tiesnešus

Tiesnešu neklātienes konferencē 13.novembrī par Tieslietu padomes locekli no rajona (pilsētas) tiesu tiesnešu vidus ievēlēta Kurzemes rajona priekšsēdētāja vietniece Aija Āva. Tāpat neklātienes konferencē ievēlēti četri Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi – Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs Ilgvars Jaunģelže, Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Kaspars Berķis, Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Alla Šilova un Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja Inguna Preisa.