Par Tieslietu padomi

Drukas versija
12. februāris, 2018

Pārceļ pirmās instances tiesnešus un nosaka tiesu amata pienākumu pildīšanai

Tieslietu padome pieņēma lēmumus par divu rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu pārcelšanu – Ogres rajona tiesas tiesnese Žanna Gaigale-Prudņikova pārcelta uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu un Jelgavas tiesas tiesnese Gunita Čepule uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu.  Viņas bija pieteikušās konkursā uz vakantajām tiesnešu amata vietām šajās tiesās.
6. februāris, 2018

Tieslietu padome pieņem lēmumu par maksātnespējas procesu tiesvedību izpēti un tiesu sistēmas pilnveidi un attīstību

Tieslietu padomes sēdē 22.janvārī un turpinājumā 5.februārī, uzklausot izteiktos viedokļus un ierosinājumus turpmākai rīcībai ar maksātnespējas procesu tiesvedību saistīto jautājumu risināšanā un tiesu sistēmas attīstībā kopumā, tika nolemts – lai gan kopš 2014.gada ir notikušas būtiskas izmaiņas tiesiskā regulējuma un tiesvedību jomā, veikt padziļinātu laikā no 2008.gada līdz 2014.gadam pirmās instances pieņemto lēmumu izpēti maksātnespējas lietās.
5. februāris, 2018

Tieslietu padomes lēmums par maksātnespējas procesu tiesvedību vērtējumu

Vērtējot publiskajā telpā izskanējušo kritiku par maksātnespējas procesu tiesvedību, kā arī sēdē izteiktos viedokļus un ierosinājumus turpmākai rīcībai ar maksātnespējas procesu tiesvedību saistīto jautājumu risināšanā un tiesu sistēmas attīstībā kopumā, Tieslietu padome nolēma: 1) Aicināt Augstāko tiesu, piesaistot tieslietu jomas ekspertus, apkopot un izanalizēt maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa lietas, kurās apmierināti protesti laikā no 2008. gada līdz 2014. gadam, un nepieciešamības gadījumā izlases veidā veicot arī to lietu izpēti, kurās protests nav iesniegts.  2) Aicināt Tieslietu ministriju sadarbībā ar Tiesu administrāciju veikt pārbaudi par tiesnešu specializāciju un lietu sadali maksātnespējas jomā pirmās instances tiesās laikā no 2008. gada līdz 2014. gadam. 
2. februāris, 2018

Tieslietu padome 5.februārī turpinās sēdi par maksātnespējas procesu tiesvedību vērtējumu

Tieslietu padomes sēdes, kurā tiek skatīts jautājums par maksātnespējas procesu tiesvedību vērtējumu publiskajā telpā, turpinājums notiks pirmdien, 5.februārī. Jautājuma izskatīšanu Tieslietu padome sāka 22.janvāra sēdē. 
29. janvāris, 2018

Ventspils, Talsu, Saldus un Kuldīgas tiesnešus pārceļ darbā Kurzemes rajona tiesā

Saskaņā ar pirmās instances tiesu teritoriālo reformu 2018.gada 1.februārī tiks reorganizēta Talsu rajona tiesa, Kuldīgas rajona tiesa, Saldus rajona tiesa un Ventspils tiesa un to sastāvā ietilpstošās zemesgrāmatu nodaļas, pievienojot tās Liepājas tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai un mainot tiesas nosaukumu – Kurzemes rajona tiesa un attiecīgi – Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.
23. janvāris, 2018

Tieslietu padomes sēdē analizē maksātnespējas tiesisko regulējumu un tiesvedības procesus

Uzklausot Augstākās tiesas Civildepartamenta informāciju un viedokli par maksātnespējas tiesvedības procesiem, Tieslietu ministrijas ziņojumu par maksātnespējas tiesisko regulējumu un tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāju viedokļus, Tieslietu padomes sēdē vienprātīgs bija atzinums, ka pēdējo gadu laikā, salīdzinot ar situāciju 2008.–2014.gadā, ir notikušas būtiskas pozitīvas pārmaiņas maksātnespējas tiesiskā regulējuma un tiesvedību jomā. Piemēram, ir vairākkārt mainīts normatīvais regulējums, atjaunots Maksātnespējas konsultatīvās padomes darbs, tiek veidota jauna tiesnešu kandidātu atlases sistēma, ir ieviesta visu tiesnešu periodiska profesionālās darbības novērtēšana, notiekošā tiesu teritoriālā reforma nodrošinās, ka, nosakot tiesnešu specializāciju, pilnībā iespējams ievērot nejaušības principu lietu sadalē. 
22. janvāris, 2018

Tieslietu padome izsludina sēdes pārtraukumu līdz 5.februārim

Tieslietu padome pirmdien, 22.janvārī, sāka skatīt jautājumu par publiskajā telpā izskanējušo maksātnespējas procesu tiesvedību kritisko vērtējumu. 
18. janvāris, 2018

Tieslietu padome analizēs informāciju par maksātnespējas procesu tiesvedībām

Izsludināta Tieslietu padomes 22.janvāra sēdes darba kārtība. Tajā iekļauts jautājums par publiskajā telpā izskanējušo maksātnespējas procesu tiesvedību kritisko vērtējumu. 
15. janvāris, 2018

Tiesnešu karjeras jautājumi

Rīgas rajona tiesā divas jaunas tiesneses – Tieslietu padome noteica, ka ar Saeimas 21.decembra lēmumu rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltā Kristīne Evertovska tiesneša amata pienākumus pildīs Rīgas rajona tiesā, savukārt Baiba Jakobsone uz Rīgas rajona tiesu tiek pārcelta no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas ar 12.februāri.
15. janvāris, 2018

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnešus pārceļ uz Vidzemes priekšpilsētas tiesu

Īstenojot tiesu reformu, ar 2018.gada 15.janvāri Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa pievienota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, un turpmāk Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritoriju aptvers trīs no Rīgas administratīvajiem rajoniem – Vidzemes priekšpilsēta, Centra rajons un Ziemeļu rajons.