Par Tieslietu padomi

Drukas versija
27. decembris, 2019

Pārceļ tiesneša amata vietu no Rīgas uz Jūrmalu

Lai turpinātu Rīgas rajona tiesas efektivizāciju, mazinātu ilgstošo noslodzi un nodrošinātu lietu izskatīšanas termiņu ievērošanu tiesā, kā arī nodrošinātu normālus darba apstākļus tiesnešiem un darbiniekiem, efektīvi izmantojot tiesu telpas, Tieslietu padome piekrita Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas lūgumam pārcelt Rīgas rajona tiesas ietvaros vienu vakanto tiesneša amata vietu no Rīgas un Jūrmalu.
17. decembris, 2019

Tieslietu padome atbalsta ģenerālprokurora amata kandidāta izvirzīšanas nodošanu padomes kompetencē

Tieslietu padome 16.decembra sēdē atbalstīja grozījumus likumos, ar kuriem plānots mainīt ģenerālprokurora amata kandidāta izvirzīšanas kārtību, nododot šo pienākumu Tieslietu padomei. Līdz šim ģenerālprokurora amata kandidātu apstiprināšanai Saeimā izvirzīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs, savu lēmumu saskaņojot ar Tieslietu padomi.
16. decembris, 2019

Augstākās tiesas tiesneša amatā ieceļ Inesi Lauru Zemīti

16.decembra sēdē Tieslietu padome pārcēla Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Inesi Lauru Zemīti Augstākās tiesas tiesneša amatā. Amata pienākumus Augstākajā tiesā tiesnese sāks pildīt pēc iesākto lietu pabeigšanas apgabaltiesā.  
16. decembris, 2019

Tiesnešu karjeras jautājumi

Ar Tieslietu padomes lēmumu Rīgas apgabaltiesas tiesneša amatā pārceltas divas rajona (pilsētas) tiesu tiesneses – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Dace Kantsone un Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Ilze Ramane.
12. decembris, 2019

Tieslietu padome apspriedīs ģenerālprokurora atlases kārtības pilnveidošanu

Tieslietu padome pirmdien, 16.decembrī, apspriedīs tieslietu ministra virzītos grozījumus likumā “Par tiesu varu” un Prokuratūras likumā, lai mainītu kārtību, kādā amatā tiek virzīts ģenerālprokurora amata kandidāts. Paredzēts šo funkciju nodot Tieslietu padomes kompetencē.
27. novembris, 2019

Tieslietu padome atkārtoti noraida Ekonomisko lietu tiesas izveidi

Tieslietu padome, izskatot Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, kas paredz ekonomiskās tiesas izveidi, atkārtoti pauda noraidījumu šādas specializētas tiesas izveidei. Tieslietu padome joprojām uzskata – tiesnešu specializācija iespējama esošās tiesu sistēmas ietvaros.
27. novembris, 2019

Atbalsta tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās

Tieslietu padome atbalstīja Saeimā uz 2.lasījumu sagatavotos grozījumus likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas saistīti ar tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās un tiesnešu atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas, ja pret tiesnesi ierosināta disciplinārlieta par pārkāpumu, kas nav savienojams ar tiesneša statusu.
27. novembris, 2019

Izskata priekšlikumus tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanai

Tieslietu padome neatbalstīja plānotos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, kas paredz tiesu priekšsēdētāju iespēju ierosināt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai veikt savas tiesas vai zemākas instances tiesas tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, ja priekšsēdētājs tiesneša profesionālajā darbībā konstatē apstākļus, kas ir saistīti ar būtiskiem trūkumiem darba organizēšanā vai nepietiekamām profesionālajām zināšanām.
27. novembris, 2019

Likuma grozījumus samēro ar tiesnešu amata kandidātu atlases jauno koncepciju

Tieslietu padomes darba kārtībā ir jaunas tiesnešu atlases sistēmas izstrādāšana, ar mērķi ieviest konceptuāli jaunu pieeju, kas atbilstu mūsdienu prasībām tiesneša amatam. Kvalitatīvi jauna tiesneša amata profesionālā standarta izstrādāšanai Tieslietu padome izveidojusi darba grupu, un tā iezīmējusi galvenos principus jaunajam virzienam – kandidāta atbilstība nepieciešamajām profesionālajām, sociālajām un personīgajām kompetencēm, intensīva apmācība un mentorings pirmajā darba gadā tiesā.
27. novembris, 2019

Aktualizē jautājumu par advokātu noslodzes ietekmi uz tiesvedības procesiem

Kā vienu no būtiskākajiem faktoriem, kas negatīvi ietekmē tiesvedības ilgumu un procesa norisi, tiesneši norāda advokātu noslodzi. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, analizējot tiesnešu profesionālās novērtēšanas procesā saņemtos tiesnešu pašnovērtējumus, secinājusi, ka viens no tiesnešu biežāk minētajiem apstākļiem, kas negatīvi ietekmē tiesu darbu, ir advokātu vienlaicīga piedalīšanās vairākos tiesas procesos. Advokāta aizņemtība citās lietās ir šķērslis savlaicīgai tiesas sēžu nozīmēšanai un lietas izskatīšanai.