Par tiesu lietām

Drukas versija
16. janvāris, 2018

Stājies spēkā attaisnojošais spriedums divām bērnudārza darbiniecēm

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 16.janvārī nolēma atteikt pārbaudīt kasācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru divas bērnudārza darbinieces attaisnotas apsūdzībā par nolaidīgu darbu pirmsskolas mācību iestādē pēc negadījuma, kad 2013.gada pavasarī četrus gadus veca meitenīte iekrita kanalizācijas akas šahtā. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā vai protestā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
12. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.janvārim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas. Vienā lietā saņemtas apsūdzētā un aizstāvja kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Vienā lietā mutvārdu procesā izskatīs pieteikumu par izdošanas pieļaujamību.
12. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.janvārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.
8. janvāris, 2018

Lietā par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību nolēmums būs pieejams februārī

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 8.janvārī mutvārdu procesā turpināja izskatīt pieteicējas – SIA “Grev” – kasācijas sūdzību lietā par mazās HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas. Augstākā tiesa pabeidza lietas izskatīšanu un noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 7.februārī.
5. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.janvārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem. Tāpat tiesa rakstveida procesā izskatīs trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, AS “Latvijas valsts meži” un Ķekavas novada dome.
5. janvāris, 2018

AKKA/LAA strīdā ar Konkurences padomi par biedrībai piemēroto sodu spriedums būs pieejams februāra sākumā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 5.janvārī "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības" (turpmāk – AKKA/LAA) un Konkurences padomes strīdā pagarināja nolēmuma pieejamības laiku uz 6.februāri. Tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja pērn 6.decembrī sakarā ar AKKA/LAA un Konkurences padomes kasācijas sūdzībām strīdā par biedrībai piemēroto Ls 45 645,83 sodu. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus par iesniegtajām kasācijas sūdzībām un Eiropas Savienības Tiesas sniegtajām atbildēm uz Augstākās tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem lietā. 
29. decembris, 2017

Augstākā tiesa: Apstiprinot nekustamā īpašuma izsoles aktu, īpašuma tiesību atzīšanas prasības nodrošināšanas atzīme nav dzēšama

Augstākajā tiesā 29.decembrī kļuvis pieejams tiesas lēmums civillietā, kuras ietvaros rakstveida procesā izskatīts Personu un valsts tiesību aizsardzības virsprokurora protests par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lēmumu zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas pieteikumā par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.
28. decembris, 2017

Lietu par atlīdzinājuma pieprasīšanu sakarā ar ilgstošu invaliditātes pensijas nepiešķiršanu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 28.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par atlīdzinājuma piešķiršanu sakarā ar ilgstošu procesu invaliditātes pensijas piešķiršanā. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
28. decembris, 2017

Lietā par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 22.decembrī apturēja tiesvedību lietā saistībā ar pašvaldības aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Augstākās tiesas ieskatā, likuma sistēma rada netaisnīgas sekas bijušajam īpašniekam gadījumos, kad nekustamais īpašums atsavināts (ierakstīts zemesgrāmatā) līdz 31.augustam, jo nodokļa papildlikmes aprēķina vajadzībām tiek pārbaudīta lauksaimniecības zemes apstrāde līdz 1.septembrim. Laika posms līdz 31.augustam ir lielākā gada daļa, tādēļ lietā izskatāmo un tam līdzīgus gadījumus nevar atzīt par netipiskiem. Šādos apstākļos Augstākā tiesa uzskata par nepieciešamu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 104.panta otrajai daļai vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu par lietā piemērojamās likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli“ 7.panta trešās daļas, ciktāl tā nenosaka nodokļa papildlikmes par neapstrādātu lauksaimniecības zemi maksāšanas pienākuma izbeigšanos, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam. Tiesvedība lietā apturēta līdz Satversmes tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienai.
22. decembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 27. līdz 29.decembrim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.