Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
16. aprīlis, 2021

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.aprīlim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu ar iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumu un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietā, kurā atbildētāja ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. 
8. aprīlis, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē izsniegtā būvatļauja viesu nama būvniecībai Jūrmalā

Senāta Administratīvo lietu departaments 8.aprīlī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts Jūrmalas aizsardzības biedrības un līdzpieteicēju pieteikums par Jūrmalas pilsētas domes izdotās būvatļaujas atcelšanu. Ar minēto domes lēmumu trešajai personai lietā – SIA “AB Projects” – izdota būvatļauja viesu izmitināšanas objekta būvniecībai Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Jūrmalā.
6. aprīlis, 2021

Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par kompensācijas aprēķinu Rīgas cirka ēku bijušo īpašnieku mantiniecēm

Senāta Administratīvo lietu departaments 31.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Ministru kabinetam uzdots divu mēnešu laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas izdot pieteicējām – Rīgas cirka ēku bijušo īpašnieku mantiniecēm – labvēlīgāku administratīvo aktu par kompensācijas izmaksu par neatdoto namīpašumu. Senāts atzina, ka Administratīvā apgabaltiesa pareizi piemērojusi tiesību normas, nosakot, kā aprēķināma kompensācija.
1. aprīlis, 2021

Strīdā ar Uzņēmumu reģistru par lēmumu atcelt iestādes iepriekšējo lēmumu par izslēgšanu no komercreģistra Senāts pagarina nolēmuma sagatavošanas termiņu

Senāta Administratīvo lietu departaments 1.aprīlī noteica, ka nolēmums  strīdā ar Uzņēmumu reģistru par tā lēmumu atcelt savu iepriekšējo lēmumu par komersanta izslēgšanu no komercreģistra būs pieejams 1.jūnijā. Šādu lēmumu Senāts pieņēma atbilstoši Administratīvā procesa likuma 364.panta pirmajai daļai, kas noteic – ja tiesa sprieduma sastādīšanas laikā konstatē, ka sprieduma sastādīšanai nepieciešams ilgāks termiņš, tā nosaka citu sprieduma sastādīšanas datumu tuvāko divu mēnešu laikā.
1. aprīlis, 2021

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros martā pievienoti vienpadsmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
30. marts, 2021

Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par pieteicējas noņemšanu no militārā dienesta uzskaites veselības stāvokļa un pacifistiskās pārliecības dēļ

Senāta Administratīvo lietu departaments 30.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un Aizsardzības ministrijai uzdots nodrošināt pieteicējas noņemšanu no militārā dienesta uzskaites. Senāts atzina par pamatotiem apgabaltiesas secinājumus par pieteicējas tiesību ierobežojuma nesamērīgumu, liedzot noņemšanu no militārā dienesta uzskaites veselības stāvokļa un pacifistiskās pārliecības dēļ.
30. marts, 2021

Atzīst par prettiesisku Rīgas domes lēmumu liegt iepazīties ar būvprojektiem izpētes nolūkos

Senāta Administratīvo lietu departaments 30.martā atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru Rīgas domes lēmums liegt pieteicējai – SIA „ARHITEKT” – iepazīties ar būvprojektiem atzīts par prettiesisku. Senāts spriedumā norāda, ka rajona tiesa ir nonākusi pie pareiza lietas rezultāta, atzīstot, ka Autortiesību likuma normas neregulē darbu izsniegšanu iepazīšanās nolūkā. Senāts uzsver, ka izskatāmajā lietā pieteicējas interese nav pētīt un tālāk izmantot autora radošā darba rezultātā tapušu darbu, bet gan pārliecināties, vai iestāde savu lēmumu pieņemšanā ievēro vienlīdzības principu. Proti, izskatāmajā gadījumā būtiski ņemt vērā, ka pieteicēja vēlas ar būvprojektiem tikai iepazīties, nevis tos izmantot Autortiesību likuma 40.panta izpratnē. 
26. marts, 2021

Par izskatāmām lietām no 29.marta līdz 1.aprīlim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Rīgas dome, Aizsardzības ministrija, Ministru kabinets un Konkurences padome.
25. marts, 2021

Apgabaltiesai no jauna jāskata lieta, lai nodrošinātu pieteicējas tiesības uz lietas izskatīšanu mutvārdu procesā

Senāta Administratīvo lietu departaments 25.martā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu administratīvajā lietā, kurā tiek risināts strīds starp pieteicēju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Iepazīstoties ar lietas apstākļiem un izskatīšanas gaitu, Senāts atzina, ka apgabaltiesa, ievērojot savu kompetenci, nav pienācīgi uzraudzījusi to, kā pirmās instances tiesā tika ievērotas pieteicējas procesuālās tiesības uz lietas izskatīšanu tiesā mutvārdu procesā un tiesības piedalīties to pierādījumu pārbaudē un novērtēšanā, ar kuriem pamatots tiesas spriedums. Tāpēc Senāts spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
23. marts, 2021

Senāts noraida pieteikumu par Brocēnu novada domes lēmuma atcelšanu

Senāta Administratīvo lietu departaments 23.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Brocēnu novada domes lēmuma atcelšanu. Ar minēto pašvaldības lēmumu akceptētas SIA „VIDUSKURZEMES AAO” paredzētās darbības atkritumu poligona paplašināšanai.