Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 25.janvārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu – atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai Aleksandra Čaka ielā 39, Rīgā. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 24.februārī.

Lietu tika nolemts izskatīt mutvārdu procesā, lai uzdotu Rīgas domei papildu jautājumus attiecībā uz Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošo noteikumu „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” piemērošanas praksi. Augstākā tiesa vēlējās precizēt, vai pati dome ievēro saistošajos noteikumos noteikto, proti, vai neizdod jaunas atļaujas spēļu zāļu atvēršanai konkrētajās pilsētas zonās citiem komersantiem, vai plāno pasākumus, lai nodrošinātu teritorijas atbilstību šiem saistošajiem noteikumiem.

Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvis paskaidroja, ka Rīgas domes atteikums izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai ir nesamērīgs attiecībā pret citiem komersantiem, kuriem ir tiesības darboties šajā nozarē konkrētajā teritorijā. Pieteicējas pārstāvis arī norādīja, ka jāņem vērā faktiskie apstākļi, ka arī iepriekš šajā ēkā ir bijusi spēļu zāle, un šāds atteikums ierobežo komersantu brīvu konkurenci.

Rīgas domes pārstāve tiesas sēdē paskaidroja, ka šobrīd strīdus teritorijā atrodas 33 spēļu zāles. Atbildot uz jautājumu par Rīgas domes argumentācijas izmaņām izskatāmajā lietā, domes pārstāve paskaidroja, ka paviršības dēļ sākotnējā atteikumā atļaujas izsniegšanai nebija norāde uz Rīgas domes saistošajiem noteikumiem.

 

Lietā ir turpmāk minētie apstākļi:

Ar Rīgas domes lēmumu tika atteikts izsniegt pieteicējai – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NB” – atļauju spēļu zāles atvēršanai Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 39. Lēmums pamatots ar apstākli, ka minētā vieta (teritorija) ir pielīdzināma Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrās daļas 4., 7., 8. un 10.punktā norādītajām vietām, kurās azartspēles nav atļauts organizēt.

Pieteicēja vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu – atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai. Administratīvā rajona tiesa pieteikumu apmierināja. Tomēr apelācijas sūdzībā Rīgas dome izvirzīja jaunu argumentu par spēļu zāles atvēršanas neiespējamību minētajā adresē. Rīgas dome norādīja, ka atbilstoši Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošo noteikumu „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Nr.38 459.punktan aizliegts ierīkot spēļu zāli JC, JC1, JC2, JC3 un JC4 teritorijās, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcas. Ēka Aleksandra Čaka ielā 39, Rīgā atrodas JC2 teritorijā. Ņemot vērā šo argumentu, Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja.Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv