Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 7.novembrī lietā par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla daļas maršrutos, apmierināja AS „Liepājas autobusu parks” blakus sūdzību un atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu par tiesvedības izbeigšanu. Lieta tiks nosūtīta pirmās instances tiesai izskatīšanai pēc būtības un lūguma par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu izlemšanai. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” un pilnsabiedrība „Rīgas mikroautobusu satiksme” 2013.gadā noslēdza līgumu par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla daļas maršrutos. 2017.gadā starp SIA „Rīgas satiksme” un pilnsabiedrību „Rīgas mikroautobusu satiksme” noslēgta papildvienošanās par līguma termiņa pagarināšanu. Pieteicēja AS „Liepājas autobusu parks” iesniedza administratīvajā tiesā pieteikumu, lūdzot atzīt papildvienošanos par spēkā neesošu, jo tā noslēgta, nepiemērojot publiskā iepirkuma procedūru.

Augstākā tiesa lēmumā norāda – tā kā pirmās instances tiesa pieteicējas subjektīvās tiesības vērsties tiesā saistījusi vienīgi ar to, vai pieteicējai ir tiesības vienpersoniski aizstāvēt intereses, kas piemīt personu apvienībai, tiesas lēmums ir atceļams un lieta nosūtāma pirmās instances tiesai izskatīšanai pēc būtības. Augstākā tiesa atzīst, ka nav pamata ierobežot pieteicējas tiesības iesniegt pieteikumu tādēļ, ka pieteicēja piedalījusies sarunu procedūrā par tādu pašu priekšmetu personu apvienības sastāvā un pieteikumā izteiktie argumenti ļauj noprast, ka personu apvienība varētu būt ieinteresēta līguma atzīšanā par spēkā neesošu, ņemot vērā šā līguma ietekmi uz sarunu procedūru. Pieteicēja pamatoti vērš uzmanību uz to, ka pieteikums iesniegts par līgumu, kas noslēgts ārpus jebkādas iepirkuma procedūras, nevis par konkrētajā sarunu procedūrā noslēgtu līgumu vai pieņemtiem lēmumiem. Šādas tiesības pieteicējai piemīt kā jebkurai citai līguma slēgšanā ieinteresētai personai neatkarīgi no tā, vai un kādā sastāvā tā piedalījusies sarunu procedūrā par pakalpojumu nodrošināšanu.Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv