Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Tieslietu ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Veselības inspekcija.

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Administratīvo lietu departaments 14.novembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pieteicējam, kurš vienlaicīgi nodarbināts pie diviem darba devējiem,  piešķīra paternitātes pabalstu par desmit kalendāra dienām, kuru laikā viņš izmantoja paternitātes atvaļinājumu pie viena darba devēja. Pieteicēja vidējās iemaksu algas, kas tiek izmantota pabalsta apmēra noteikšanai,  aprēķinā aģentūra neiekļāva pieteicēja iemaksu algu, ko viņš bija guvis pie otra darba devēja, jo pie šī otra darba devēja pieteicējs paternitātes atvaļinājumu neizmantoja vienlaicīgi ar paternitātes atvaļinājumu, ko bija piešķīris pirmais darba devējs.

Pieteicējs vērsās administratīvajā tiesā, norādot arī to, ka paternitātes atvaļinājumu pie otrā darba devēja izmantojis vēlāk.

Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja, cita starpā atzīstot, ka, tā kā otrais darba devējs nav piešķīris paternitātes atvaļinājumu un nav apstiprinājis pieteicēja neierašanos darbā tajā laikā, kad pieteicējs izmantoja paternitātes atvaļinājumu pie pirmā darba devēja, tad nav secināms, ka pieteicējs pie otrā darba devēja būtu zaudējis algotā darba ienākumus.

Augstākajā tiesā izskatāmi jautājumi par paternitātes pabalsta piešķiršanu un aprēķināšanu gadījumā, ja pabalsta pieprasītājs ir nodarbināts pie vairākiem darba devējiem, bet paternitātes atvaļinājumu pie visiem darba devējiem neizmanto vienlaicīgi. (Lieta SKA-1063/2017).

 

2) Administratīvo lietu departaments 14.novembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 1.oktobra spriedumu lietā, kurā pārsūdzēts Tieslietu ministrijas lēmums, ar kuru atstāts negrozīts Tiesu administrācijas komisijas rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata kandidātu atlasei lēmums nevirzīt pieteicēju tiesneša amatam. Lietā ir strīds par tiesneša amata kandidātu atlases procedūras tiesiskumu. Pieteicējs apšauba gan to, ka tiesību normas nodrošina objektīvu tiesneša amata kandidātu vērtēšanu, gan arī pašas vērtēšanas objektivitāti. (Lieta Nr. SKA-171/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396

e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv