Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs vēl vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumiem lietās, kurās atbildētāja ir Rīgas dome. Tāpat rakstveida procesā tiesa izskatīs piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

Informācija pa atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 25.janvārī tiesas sēdē mutvārdu procesā plkst. 10.00 izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Ar Rīgas domes lēmumu atteikts izsniegt atļauju pieteicējai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NB” spēļu zāles atvēršanai Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 39. Lēmums pamatots ar apstākli, ka minētā vieta (teritorija) ir pielīdzināma Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrās daļas 4., 7., 8. un 10.punktā norādītajām vietām, kurās azartspēles nav atļauts organizēt.

Administratīvā rajona tiesa pieteikumu apmierināja. Tomēr apelācijas sūdzībā Rīgas dome izvirzīja jaunu argumentu par spēļu zāles atvēršanas neiespējamību minētajā adresē. Rīgas dome norādīja, ka atbilstoši Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošo noteikumu „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Nr.38 459.pantam aizliegts ierīkot spēļu zāli JC, JC1, JC2, JC3 un JC4 teritorijās, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcas.

Ēka Aleksandra Čaka ielā 39, Rīgā, atrodas JC2 teritorijā.

Šo lietu ir nolemts izskatīt mutvārdu procesā, lai uzdotu Rīgas domei papildu jautājumus un pārliecinātos, ka pati dome ievēro saistošajos noteikumos noteikto, proti, neizdod jaunas atļaujas spēļu zāļu atvēršanai minētajās zonās citiem komersantiem, kā arī plāno pasākumus, lai savēstu teritoriju atbilstoši šiem saistošiem noteikumiem (vēl jo projām minētajās zonās ir gana spēļu zāļu, kas turpina darboties). (Lieta SKA-34/2017).

2) Administratīvo lietu departaments 27.janvārī rakstveida procesā izskatīs Rīgas domes Labklājības departamenta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 15.janvāra spriedumu. Administratīvā apgabaltiesa apmierināja privātpersonas pieteikumu un atcēla iestādes lēmumu, ar kuru tika anulēts trūcīgas ģimenes statuss, to apliecinošā izziņa un atcelts administratīvais akts par pabalstu piešķiršanu. Lietā noskaidrojams, vai, izskatot konkrēto pieteikumu, tiesai bija jāņem vērā tikai tie apstākļi, kas bija konstatēti pārsūdzētā administratīvā akta pieņemšanas brīdī un bija šā akta pieņemšanas pamatā (ietverti arī pamatojumā), vai arī tiesai bija jāņem vērā un jāvērtē arī apstākļi, kas administratīvā akta pamatojumā nebija norādīti, bet uz kuriem iestāde norādīja tikai tiesas procesā, jo tie bija atklājušies vēlāk. (SKA-14/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv