Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodrošinājuma valsts aģentūra un Limbažu novada dome.

  Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 23.oktobrī rakstveida procesā izskatīs Limbažu novada domes kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Lietā pārsūdzēts Limbažu novada pašvaldības lēmums t.s. mazajā publiskajā iepirkumā (Skultes pirmsskolas izglītības iestādes “Aģupīte” vienkāršotai renovācijai). Ar pārsūdzēto lēmumu pieteicēja, būdama vienīgā iepirkuma dalībniece, izslēgta no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā un iepirkumu nolemts pārtraukt.  Limbažu novada pašvaldība konstatēja, ka personu apvienības iesniegtajā finanšu piedāvājumā (tāmē) nav norādītas izmaksas atsevišķiem būvdarbos izmantojamajiem materiāliem, tādēļ finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām.

Lietā izšķirams, vai šāds finanšu piedāvājums atbilst nolikuma prasībām norādīt visas izmaksas.

Kasācijas kārtībā izvērtējams, vai pirmās instances tiesa pamatoti secinājusi, ka pasūtītājai konkrētajā gadījumā vajadzēja saprast, ka neaizpildītās tāmes pozīcijas pielīdzināmas vērtībai 0,00 euro un vērtēt piedāvājumu, ņemot vērā šādas izmaksas. (Lieta SKA-678/2017).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 23.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Lietā pārsūdzēts Nodrošinājuma valsts aģentūras lēmums t.s. mazajā publiskajā iepirkumā (administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar kriminālprocesu saistīto lietisko pierādījumu – transportlīdzekļu – pārvietošanas, glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumu iegāde).

Pieteicējs pārsūdzējis lēmumu, ar kuru cits iepirkuma pretendents atzīts par uzvarētāju. Pieteicēja ieskatā, pasūtītājai vajadzēja pārbaudīt, vai par uzvarētāju atzītā pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts, ņemot vērā, ka tas transportlīdzekļu (svarā līdz 3,5 tonnām un virs tā) uzkraušanas pārvietošanai cenu norādījis 0,00 euro.

Pirmās instances tiesa secinājusi, ka pasūtītājam konkrētajā gadījumā nevajadzēja rasties šaubām par uzvarētāja piedāvāto cenu, jo transportlīdzekļu uzkraušanas izmaksas pretendents varētu segt no cenas, kas noteiktas citām pakalpojuma komponentēm, proti, no pārvietošanas cenā iekļautās izmaksu svārstību rezerves.

Ņemot vērā kasācijas sūdzības argumentus, lietā pārbaudāms, pirmkārt, vai šis tiesas secinājums balstīts pierādījumu novērtējumā un, otrkārt, vai tiesai bija jāizvērtē pieteicēja arguments par iespējamu vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu (kas rodas, ja tiek akceptēts piedāvājums, kurā izmaksas, kas bija jāizceno atsevišķi un kuras paredzēts ņemt vērā piedāvājumu saimnieciskā izdevīguma noteikšanā, iekļautas citās finanšu piedāvājuma pozīcijās, tādējādi, iespējams nostādot attiecīgo pretendentu labākā stāvoklī, nekā atrodas tie pretendenti, kas uzkraušanas izmaksas ir izcenojuši tam paredzētajā finanšu piedāvājuma sadaļā). (Lieta SKA-776/2017).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 26.oktobrī rakstveida procesā izskatīs SIA “RDz Energy” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 17.jūnija spriedumu lietā par akcīzes nodokļa pārmaksu. Lietā ir strīds par to, vai pieteicēja ir piegādājusi naftas produktus uz preču pavaddokumentos norādītajām piegādes vietām ārvalstī. (Lieta SKA-98/2017).

 

4) Administratīvo lietu departaments 27.oktobrī rakstveida procesā izskatīs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķīra pieteicējai bezdarbnieka pabalstu, kura apmēra noteikšanai pieteicējas vidējo iemaksu algu aprēķināja, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumu Nr.866 “Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība” 2.3.apakšpunktā ietverto formulu.

Pieteicēja vērsās tiesā, uzskatot, ka viņas vidējā iemaksu alga bija jāaprēķina atbilstoši minēto noteikumu 2.4.apakšpunktā ietvertajai formulai, jo vidējās iemaksu algas aprēķina periodā viņa deviņus mēnešus atradās bērna kopšanas atvaļinājumā.

Apgabaltiesa pieteikumu apmierināja un uzdeva aģentūrai pārrēķināt pieteicējai piešķirto bezdarbnieka pabalstu, vidējās iemaksu algas aprēķinam piemērojot noteikumu Nr.866 2.4.apakšpunktā minēto formulu.

Aģentūra iesniedza kasācijas sūdzību, uzskatot, ka, tā kā pieteicējas ienākumiem vidējās iemaksu algas aprēķina perioda attiecīgajos mēnešos bijuši atšķirīgi apmēri, vidējā iemaksu alga aprēķināma, ņemot vērā noteikumu 2.3.apakšpunktā ietverto formulu.

Augstākajai tiesai tādējādi ir jāvērtē, atbilstoši kurai minētajos noteikumos ietvertajai formulai ir aprēķināma pieteicējas vidējā iemaksu alga. (Lieta SKA-818/2017).


Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv