Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Veselības inspekcija, Valsts policija. Rīgas brīvostas pārvalde un Ministru kabinets.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 30.jūnijā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēja SIA „Corvus Company” vērsās Rīgas brīvostas pārvaldē ar iesniegumu noslēgt līgumus par visu veidu atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas pakalpojumu un piesārņoto balasta ūdeņu un tanku mazgājamo ūdeņu pieņemšanas pakalpojumu sniegšanu brīvostas teritorijā. Rīgas brīvostas pārvalde atteicās noslēgt ar pieteicēju prasītos līgumus, jo ir jau noslēgts līgums ar citu pakalpojumu sniedzēju. Pieteicēja vērsās tiesā ar prasījumu par atteikuma slēgt līgumus atzīšanu par prettiesisku un pienākuma uzlikšanu Rīgas brīvostas pārvaldei noslēgt līgumus. Apgabaltiesa pieteikumu noraidīja. Apgabaltiesa atzina, ka pieteicējas prasītie līgumi ir atzīstami par līgumiem par licencētu komercdarbību ostā. Līdz ar to,  ņemot vērā, ka pieteicējas sniedz pakalpojumus arī ārpus Rīgas brīvostas teritorijas, tas ir izslēdzošs priekšnoteikumus līgumu slēgšanai ar pieteicēju. Tiesa arī atzina, ka pakalpojumu sniedzējs, ar kuru Rīgas brīvostas pārvaldei ir jau noslēgts līgums, efektīvi veic savus pienākumus un nav nepieciešamības pēc vēl kāda pakalpojumu sniedzēja. Lietā ir vērtējami jautājumi par pieteicējas prasīto līgumu kvalifikāciju un kārtību, kādā tie slēdzami. (Lieta SKA-41/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv