Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteikumu par Iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu. Rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Aizsardzības ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Veselības inspekcija un Rīgas dome.

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 14 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.  

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divas lietas izskatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 

Informācija pa atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 31.janvārī rakstveida procesā izskatīs Aizsardzības ministrijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 31.augusta spriedumu lietā par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu karavīram sakarā ar veselības traucējumu, kas gūts, pildot dienesta pienākumus. Lietā ir strīds, vai karavīram var tikt piešķirts attiecīgais pabalsts, ja veselības traucējums nav izpaudies kā trauma (ievainojums), bet gan kā slimība. Apgabaltiesa bija apmierinājusi privātpersonas pieteikumu, uzskatot, ka nav izšķirošas nozīmes, kā tiek klasificēts karavīra gūtais veselības bojājums, bet nozīme ir tam, vai veselības bojājumu karavīrs guvis, pildot dienesta pienākumus. (Lieta SKA-143/2017).

2) Administratīvo lietu departaments 31.janvārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvā apgabaltiesas spriedumu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķīra pieteicējam vecuma pensiju, neieskaitot viņa apdrošināšanas stāžā laiku no 1991.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 1.decembrim, norādot, ka iesniegtie dokumenti par pieteicēja pieņemšanu darbā SIA minētajā laikā neatbilst tiesību normās noteiktajām prasībām, kā arī no 1996.gada 1.janvāra pieteicējs nav bijis reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona.

Pieteicējs vērsās administratīvajā tiesā, uzskatot, ka minētais laika periods ir ieskaitāms apdrošināšanas stāžā un līdz ar to veicams pensijas pārrēķins.

Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja.

Augstākajai tiesai ir jāvērtē, vai apgabaltiesa pamatoti atzina, ka iepriekš minētais laiks nav ieskaitāms pieteicēja apdrošināšanas stāžā. (Lieta SKA-368/2017).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv