Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienu kasācijas sūdzību tiesa izskatīs tiesas sēdē mutvārdu procesā, pārējās lietas – rakstveida procesā. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts robežsardze un Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divus kasācijas protestus par spēkā stājušiem pirmās instances tiesas nolēmumiem.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības, vienā lietā – gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.  

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Administratīvo lietu departaments 11.oktobrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Izskatāmās lietas pamatā ir strīds par pienācīgu klienta maksājuma rīkojuma izpildi. Ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu ir konstatēts, ka par bankas klientarīkojumu veikt maksājumu ir atbildīga konkrētā banka saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 99.panta devīto daļu. Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteicējas pieteikumu par minētā lēmuma atcelšanu, par ko pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību. Kasācijas instances tiesā galvenais lietā risināmais jautājums ir par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetenci konstatēt atbildīgo personu maksājuma rīkojuma izpildē, kas, pieteicējas ieskatā, ir civiltiesisks strīds. (Lieta SKA-133/2017).

 

2) Administratīvo lietu departaments 12.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

VSAA pieteicējam piešķīra vecāku un paternitātes pabalstu.

Pieteicējs vērsās administratīvajā tiesā, uzskatot, ka pabalstu apmēram jābūt lielākam, jo aģentūra nepareizi aprēķinājusi viņa vidējo iemaksu algu, no kuras aprēķina pabalstus.

Konkrētajā gadījumā strīds ir par pieteicēja kalendāra dienas vidējās iemaksu algas, no kuras atkarīgs gan vecāku, gan paternitātes pabalsta apmērs, aprēķināšanu. Pieteicēja gadījumā vidējās iemaksu algas aprēķina periodā iekļaujas gan 2013.gada, kad nebija noteikts sociālo iemaksu objekta maksimālais apmērs, gan 2014.gada, kad iemaksu objekts bija ierobežots,  mēneši. Turklāt 2014.gadā pieteicējs sociālās iemaksas no iemaksu objekta maksimālā apmēra jau bija veicis līdz apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdim.

Līdz ar to jautājums ir par to, vai Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumu Nr.270 “Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība”   8.punktā ietvertā formula, kas paredz vidējās iemaksu algas kā vienkāršā vidējā aritmētiskā aprēķināšanu, ir piemērojama bez korekcijas un vai apgabaltiesa pamatoti atzinusi, ka aģentūrai bija tiesisks pamats piemērot arī minēto noteikumu 8.prim punktu. (SKA-537/2017). 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv