Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
5. marts, 2021

Par Senātā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.martam

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un arī vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Uzņēmumu reģistrs un Valsts ieņēmumu dienests. 
4. marts, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē strīds par tiesībām atskaitīt priekšnodokli par starpniecības pakalpojumiem kapitāldaļu iegādē

Senāta Administratīvo lietu departaments 4.martā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA „Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” (iepriekšējais nosaukums –SIA „Space”) pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu. Ar minēto lēmumu pieteicējai liegtas tiesības atskaitīt priekšnodokli saistībā ar starpniecības pakalpojumiem par kapitāldaļu iegādi jeb ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamiem darījumiem. Senāts atzina, ka apgabaltiesai no jauna jāvērtē, vai pieteicējas saņemtie starpniecības un aģenta pakalpojumi ir saistīti ar kapitāldaļu iegādes darījumiem, kas nav apliekami ar pievienotās vērtības nodokli, vai pieteicējas saimniecisko darbību kopumā. 
1. marts, 2021

Strīdā ar Uzņēmumu reģistru par lēmumu atcelt iestādes iepriekšējo lēmumu par izslēgšanu no komercreģistra Senāts uzklausa ekspertus

Senāta Administratīvo lietu departaments 1.martā kopsēdē – 13 senatoru sastāvā – Zoom platformā izskatīja Uzņēmumu reģistra un trešās personas lietā iesniegtās kasācijas sūdzības strīdā ar Uzņēmumu reģistru par tā lēmumu atcelt savu iepriekšējo lēmumu par komersanta izslēgšanu no komercreģistra. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un pieaicinātos ekspertus atzinuma sniegšanai konkrētajā jautājumā. Attālinātajā tiesas sēdē savus atzinumus sniedza juridisko zinātņu doktori Jānis Kārkliņš un Aivars Lošmanis, Finanšu nozares padomnieks, tiesību eksperts Edgars Pastars un Tieslietu ministrijas pārstāve. Senāts, uzklausot visus viedokļus, pabeidza lietas izskatīšanu un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 1.aprīlī.
1. marts, 2021

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti desmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
26. februāris, 2021

Par izskatāmām lietām no 1. līdz 5.martam

Senāta Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā kopsēdē izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, kā arī vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Uzņēmumu reģistrs un Valsts ieņēmumu dienests.
23. februāris, 2021

Senāts atzīst par pareizu nodokļu pārmaksas aizturēšanu, ja lēmuma pieņemšanas brīdī tam ir radies pamats

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.februārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu un pieteicējai atteikts atmaksāt auditā atzīto pievienotās vērtības nodokļa pārmaksāto summu. 
22. februāris, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē administratīvo pārkāpumu lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas izdevumi

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Nodrošinājuma valsts aģentūrai uzlikts pienākums izdot jaunu administratīvo aktu par administratīvo pārkāpumu lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas izdevumiem. Senāts atzina, ka apgabaltiesa nepamatoti aprēķinu par transportlīdzekļa glabāšanu piemērojusi līdz dienai, kad stājies spēkā lēmums par saukšanu pie administratīvās atbildības, nevis dienu, ka transportlīdzekļa īpašnieks no transportlīdzekļa atteicies. Tāpat apgabaltiesa transportlīdzekļa glabāšanas izdevumu aprēķinā ietvērusi tikai maksu, ko aģentūra maksā darījumu partnerim, kas nodrošināja transportlīdzkļa glabāšanu, tomēr tas nenozīmē, ka aprēķinā nevar iekļaut arī izmaksas, kas aģentūrai rodas saistībā ar izņemtās mantas glabāšanas administrēšanu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
19. februāris, 2021

Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.februārim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences padome, Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, Vides un reģionālās attīstības ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Jūrmalas pilsētas dome un Rīgas dome.
16. februāris, 2021

Atstāj spēkā lēmumu nereģistrēt pieteicēju kā repatrianti palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām

Senāta Administratīvo lietu departaments 16.februārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Rīgas domes lēmums nereģistrēt pieteicēju kā repatrianti palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.  Senāts atzina par pamatotu zemāku instanču tiesu secinājumu, ka konkrētajā gadījumā minētā norma nav piemērojama, jo pieteicēja no Latvijas ir izceļojusi pēc likumā noteiktā termiņa.
15. februāris, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē pierādījumi pieteikumā par pilsonības piešķiršanu

Senāta Administratīvo lietu departaments 15.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei bija uzlikts pienākums reģistrēt pieteicēju par Latvijas Republikas pilsoni. Senāts atzina, ka apgabaltiesa nepamatoti piešķīrusi nozīmi vienīgi apstāklim, ka pieteicēja vecāmāte un māte savulaik ir reģistrētas par Latvijas pilsonēm, bet nav vērtējusi, vai pierādījumi apstiprina pieteicēja vecāsmātes piederību Latvijas pilsoņu kopumam 1940.gada 17.jūnijā. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.