Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
26. oktobris, 2020

Strīdā ar Uzņēmumu reģistru par lēmumu atcelt iestādes iepriekšējo lēmumu par izslēgšanu no komercreģistra nolēmums būs pieejams novembrī

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 26.oktobrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja Uzņēmumu reģistra un trešās personas lietā iesniegtas kasācijas sūdzības strīdā ar Uzņēmumu reģistru par tā lēmumu atcelt savu iepriekšējo lēmumu par komersanta izslēgšanu no komercreģistra. Tiesas sēdē Senāts uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 16.novembrī.
23. oktobris, 2020

Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.oktobrim

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā Senāts izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas nolēmumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ekonomikas ministrija, Uzņēmumu reģistrs, Valsts policija, Prokuratūra, Veselības ministrija un Rīgas dome.
20. oktobris, 2020

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar lekciju vadīšanu

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 20.oktobrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteicējam kā valsts amatpersonai liegts savienot valsts amatpersonas amatu ar lekciju vadīšanu. 
19. oktobris, 2020

Atstāj spēkā liegumu maksātnespējas administratoram saņemt informāciju no Kredītu reģistra par juridiskas personas bijušo valdes locekli

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 19.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Latvijas Bankai sniegt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas. Senāts atzina par pamatotu pirmās instances tiesas secināto, ka pieteicējam nav izsniedzama informācija no Kredītu reģistra par fizisko personu – bijušo administrējamās juridiskās personas valdes locekli. 
16. oktobris, 2020

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.oktobrim

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas nolēmumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu ministrija, Latvijas banka, Vides pārraudzības valsts birojs un Jūrmalas pilsētas dome. 
13. oktobris, 2020

Atstāj spēkā spriedumu spēļu zāles darbības aizliegumam konkrētās Rīgas vēsturiskā centra teritorijās

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 12.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Rīgas domes lēmuma atcelšanu, aizliedzot pieteicējai – SIA “Olympic Casino Latvia” – ierīkot spēļu zāles Rīgas vēsturiskā centra teritorijā Meistaru ielā. Senāta spriedums nav pārsūdzams.
9. oktobris, 2020

Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.oktobrim

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome. 
7. oktobris, 2020

Lietā par aprēķināto muitas parādu nolēmums būs pieejams novembrī

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 7.oktobrī mutvārdu procesā izskatīja pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu, uzliekot pienākumu samaksāt muitas parādu.  Senāta sēdē pieteicējas pārstāve iesniegto kasācijas sūdzību uzturēja, bet Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji to neatzina. Senāts uzklausīja procesa dalībnieku skaidrojumu par ārējā preču tranzīta procedūru, ko konkrētajā gadījumā neizdevās noslēgt sekmīgi, jo tranzīta galamērķa muitas iestādē tika konstatēts preču iztrūkums un tāpēc VID noteica samaksāt muitas nodokli. Pieteicēja tiesas sēdē norādīja, ka notikusi neskarta preču nogādāšana, bet iemesls tam, ka tranzīta galamērķa muitas iestādē nav saņemts viss deklarētais preču daudzums, ir tas, ka nosūtītājs nav konteinerā ievietojis visu pavaddokumentos norādīto preču daudzumu. VID skaidroja, ka preču saņēmējam ir jāpierāda tas, ka nav bijusi pilna krava, proti, jāuzrāda nosūtītāja valsts muitas iestādes apstiprināta dokumenta oriģināls, kas to pierāda. Senāts pabeidza lietas izskatīšanu tiesas sēdē un noteica, ka nolēmums būs pieejams 6.novembrī.
6. oktobris, 2020

Lietā par Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātu nodokļu parādu un soda naudu trīskāršā apmērā nolēmums būs pieejams novembrī

Senāta Administratīvo lietu departaments 6.oktobrī lietā par Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātu nodokļu parādu un soda naudu trīskāršā apmērā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 346.panta pirmo daļu, proti, ka sprieduma sastādīšanai nepieciešams ilgāks laiks, pagarināja pilna nolēmuma sagatavošanas termiņu līdz 4.novembrim. Senāts, uzklausot procesa dalībniekus, lietu kopsēdē mutvārdu procesā izskatīja 15.septembrī.
5. oktobris, 2020

Lietā par privātpersonas pienākumu par saviem līdzekļiem pārvietot sabiedriskā transporta nodrošināšanai nepieciešamu inženierbūvi vēršas ar pieteikumu Satversmes tiesā

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments apturēja tiesvedību lietā, kurā pieteicējai, lai nojauktu tās īpašumā esošu garāžu, ir par saviem līdzekļiem jāpārvieto tās īpašumā esoša inženierbūve – tramvaju līnijas kontakttīkla balsts. Senāta ieskatā likumdevējs, paredzot, ka izdevumus par privātpersonas īpašumā esošu apgrūtinājuma – ceļu inženierbūves – pārvietošanu nekustamā īpašuma nojaukšanas gadījumā jāsedz privātpersonai, nav panācis taisnīgu līdzsvaru starp nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām izmantot savu īpašumu un sabiedrības interesēm sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā. Senāts uzsvēra, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana (tātad arī nepieciešamo inženierbūvju uzturēšana un nodrošināšana) ir pašvaldības uzdevums. Tramvaju līnijas kontakttīkla balsta pārvietošana šādos apstākļos kalpo šīs inženierbūves stabilitātes un drošas ekspluatācijas nodrošināšanai, tātad – mērķim, par kura sasniegšanu kopumā ir atbildīga valsts vai pašvaldība, īstenojot savā autonomajā funkcijā ietilpstošos uzdevumus. Senāts nesaskata, ka apstākļos, kuros persona vēlas nojaukt tās īpašumā esošo būvi un tas apdraud ceļu inženierbūves stabilitāti un drošu ekspluatāciju, būtu taisnīgi, ka ceļu inženierbūves pārvietošanas finansiālo slogu uzņemas nekustamā īpašuma īpašnieks. Senāts uzskata, ka apstrīdēta norma, ciktāl tā paredz nekustamā īpašuma īpašniekam pienākumu pārvietot ceļu inženierbūvi par saviem līdzekļiem būves nojaukšanas gadījumā, neatbilst Satversmes 105.panta pirmajiem trim teikumiem. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Satversmes tiesas nolēmums.