Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
29. decembris, 2020

Senāts atzīst par pamatotiem PTAC uzliktos sodus par kreditēšanas noteikumu pārkāpumiem

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.decembrī atstāja negrozītus Administratīvās apgabaltiesas spriedumus, atzīstot par pamatotiem Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumus par soda naudas uzlikšanu trīs kreditēšanas uzņēmumiem par negodīgu komercpraksi. Lēmumus par soda naudas uzlikšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) pieņēma, jo saskatīja pārkāpumus minēto kreditēšanas uzņēmumu darbībā, uzliekot patērētājiem papildus pienākumu segt kredīta termiņa pagarināšanas izmaksas, nevis iekļaujot tās kopējās kredīta izmaksās.
23. decembris, 2020

Senāts atzīst no starptautiska līguma izrietošas ASV pilsoņa tiesības prasīt Latvijas valsts vecuma pensijas piešķiršanu par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu, pat ja šī persona nedzīvo Latvijas teritorijā

Senāta Administratīvo lietu departaments 23.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts prasījums par vecuma pensijas piešķiršanu pieteicējai, kura dzīvo ASV un kurai ir ASV pilsonība un Latvijā uzkrāts apdrošināšanas stāžs. Senāts atzina, ka tiesai no jauna ir jāvērtē lietas apstākļi un 1992.gada 5.novembra Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par savstarpēju pensiju izmaksu (turpmāk – Divpusējais līgums). Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
22. decembris, 2020

Lai nodrošinātu sociālo taisnīgumu, Senāts nodod jaunai izskatīšanai lietu par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva jaunai izskatīšanai pieteikumu par Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu jaunietim no Gambijas piešķirt ģimenes valsts pabalstu. Senāts izskatāmo gadījumu atzīst par netipisku, tāpēc Senāta ieskatā tas prasa atšķirīgu, likumdevēja neparedzētu risinājumu. Senāts spriedumā norāda – ja sekotu likuma plānam, tad izskatāmajā lietā būtu jāpieņem netaisnīgs lēmums. Tas nozīmētu, ka, noraidot pieteicēja tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu, pretēji sociāli atbildīgas valsts principam netiktu nodrošināts sociālais taisnīgums.
22. decembris, 2020

Nodod jaunai izskatīšanai lietu par izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru bija noraidīts pieteicēja pieteikums atcelt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas piemēroto disciplinārsodu – izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita. Senāts atzina, ka apgabaltiesas vērtējums vairākos aspektos, tostarp par pieteicēja izteikumu būtību, ir pretrunīgs un nav pilnīgs. Minētie trūkumi faktisko apstākļu vērtējumā ir pamats apgabaltiesas sprieduma atcelšanai. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
21. decembris, 2020

Senāts aptur tiesvedību Dobeles HES pieteikumā par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu un vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Senāta Administratīvo lietu departaments 18.decembrī apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA „DOBELES HES” pieteikumu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu neatlīdzināt pieteicējai zaudējumus par saražotās elektroenerģijas pārdošanu. Izskatot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulatora) kasācijas sūdzību un pieteicējas pretsūdzību par Administratīvā apgabaltiesas spriedumu, Senātam radās šaubas par Eiropas Savienības tiesību normu interpretāciju, tāpēc Senāts apturēja lietā tiesvedību un uzdeva Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.
18. decembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 21. līdz 23.decembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 18 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Salacgrīvas pilsētas dome, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zvērinātu advokātu padome un Rīgas dome. 
10. decembris, 2020

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu, atbildot uz Senāta uzdotiem jautājumiem

Eiropas Savienības Tiesa 10.decembrī pasludināja spriedumu, atbildot uz Senāta Administratīvo lietu departamenta uzdotiem jautājumiem strīdā starp ārvalsts sabiedrību „Euromin Holdings (Cyprus) Limited” un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK). Ar FKTK lēmumu ārvalsts sabiedrībai noteikta cita AS “Ventspils nafta” akciju atpirkšanas cena.
7. decembris, 2020

Atstāj negrozītus Zvērinātu advokātu eksāmena komisijas nelabvēlīgos lēmumus

Senāta Administratīvo lietu departaments 7.decembrī atstāja negrozītus Administratīvās apgabaltiesas spriedumus divās lietās, kurās pārsūdzēti Latvijas Zvērinātu advokātu eksāmena komisijas lēmumi par eksāmena vērtējumu.
3. decembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.decembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Tieslietu ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Krustpils novada dome. 
1. decembris, 2020

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros novembrī pievienoti divdesmit četri Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).