Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
30. jūnijs, 2020

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros jūnijā pievienoti deviņpadsmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
19. jūnijs, 2020

Lietu par mācībām rezidentūrā izlietoto valsts budžeta atmaksas apmēru turpinās izskatīt rakstveida procesā

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 19.jūnijā mutvārdu procesā uzklausīja procesa dalībniekus strīdā par  mācībām rezidentūrā izlietoto valsts budžeta līdzekļu atmaksas apmēru. Senāta sēdē pieteicēju pārstāvji savu iesniegto kasācijas sūdzību uzturēja, bet atbildētāji – Veselības ministrija – to neatzina. Procesa dalībnieki skaidroja tiesai savu viedokli par to, kādas summas, viņuprāt, būtu iekļaujamas atmaksājamajā summā. Senāts informēja lietas dalībniekus, ka lietā ir lūgts viedoklis Finanšu ministrijai, un puses tiesas sēdē pauda viedokli par iespējamu izlīgumu, tāpēc tiesa noteica, ka nepabeidz lietas izskatīšanu, bet turpinās izskatīšanu rakstveida procesā.
18. jūnijs, 2020

Senāts: politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats informācijas par viņa privāto dzīvi atklāšanai

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 15.jūnijā atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību administratīvajā lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz žurnālista pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Latvijas Universitātei sniegt pieprasīto informāciju par vārdu un uzvārdu, ar kādu politiķe minēta augstskolas dokumentos. Līdz ar atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību stājas spēkā Administratīvās rajona tiesas 2019.gada 5.jūlija spriedums, ar kuru pieteikums par informācijas izsniegšanu noraidīts.
17. jūnijs, 2020

AS “Rīgas siltums” strīdā par iepirkumu konkursā pieņemto lēmumu nolēmums būs pieejams jūlijā

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 17.jūnijā mutvārdu procesā izskatīja AS “Rīgas siltums” kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru pieteikums par Iepirkumu uzraudzības biroja pieņemtā lēmuma atcelšanu noraidīts. Senāta sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 10.jūlijā.
15. jūnijs, 2020

Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.jūnijam

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības un rakstveida procesā – piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā Senāts izskatīs arī divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Ģenerālprokuratūra, Pārtikas un veterinārais dienests un Iepirkumu uzraudzības birojs.
10. jūnijs, 2020

Senāts aptur tiesvedību trīs lietās un uzdod jautājumus Eiropas Savienības Tiesai

Senāta Administratīvo lietu departaments 3.jūnijā un 4.jūnijā apturēja tiesvedību divās lietās par kompensācijas maksājumiem Natura 2000 teritorijās un nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālos jautājumus.
1. jūnijs, 2020

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros maijā pievienoti desmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).