Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
1. decembris, 2020

Stājies spēkā spriedums, atceļot Jelgavas pilsētas domes lēmumus par būvatļaujas izsniegšanu veikala “Depo” būvniecībai

Ar Senāta Administratīvo lietu departamenta 27.novembra lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru atcelti Jelgavas pilsētas domes lēmumi par būvatļaujas izsniegšanu veikala “Depo” celtniecībai Jelgavā, netālu no Jelgavas pils. Senāts atzīst, ka apgabaltiesas spriedums ir tiesisks un pamatots. Senāta ieskatā, apgabaltiesa ir vispusīgi pamatojusi to, kāpēc būvniecības iecere neatbilst esošajai dominējošajai apbūves funkcijai attiecīgajā Jelgavas apbūves kvartālā un ir pretrunā esošo būvju apbūves parametriem. Tāpat apelācijas instances tiesa ir pareizi atzinusi, ka būvobjekta funkcionēšanai būtu nepieciešama satiksmes infrastruktūras pārkārtošana, kas ietekmētu pieguļošās teritorijas.
27. novembris, 2020

Nodod jaunai izskatīšanai lietu par lūgumu izsniegt atļauju un apmaksāt medicīnisku manipulāciju citā dalībvalstī saistībā ar personas reliģisko pārliecību

Senāta Administratīvo lietu departaments 27.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atteikts izsniegt atļauju un segt pieteicēja izdevumus par viņa dēla ārstēšanu Polijā, ņemot vērā, ka Latvijā bija pieejama valsts apmaksāta ārstēšana, par kuras medicīnisko efektivitāti nebija šaubu, taču izmantotā ārstēšanas metode neatbilda pieteicēja reliģiskajai pārliecībai. 
27. novembris, 2020

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē pieteikums par morālā kaitējuma atlīdzinājumu saistībā ar nepamatotu saukšanu pie administratīvās atbildības

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 27.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzlikts pienākums publiski atvainoties savai darbiniecei par nepamatotu saukšanu pie administratīvās atbildības. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
26. novembris, 2020

Atzīst par pamatotu Ministru Kabineta rīkojumu par Rail Baltica dzelzceļa trases izvietojumu posmā pie Vitrupes un Salacas

Senāta Administratīvo lietu departaments 26.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, noraidot pieteikumu par Ministru kabineta rīkojuma atcelšanu par Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras būvniecībai akceptēto izvietojumu posmā pie Salacas un Vitrupes. Senāts atzina, ka tiesa ir vispusīgi izvērtējusi paredzētās darbības akceptu, tostarp ietekmes uz vidi novērtējumu, un Senāts nesaskata kļūdas tiesas izdarītajā vērtējumā. Tiesa ir secinājusi, ka plānotās darbības dzelzceļa infrastruktūras izbūvei izvirza virkni stingru prasību, kas vides aizsardzības nolūkā paredzētās darbības īstenotājam ir jāņem vērā, lai nodrošinātu, ka netiek būtiski un neatgriezeniski ietekmētas aizsargājamās dabas vērtības.
23. novembris, 2020

Lietu par akcīzes nodokļa pārmaksu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 23.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par akcīzes nodokļa pārmaksu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
20. novembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Vides pārraudzības valsts birojs, Ministru kabinets, Veselības ministrija un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. 
19. novembris, 2020

Noraida Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par pieteicējam konstatēto slēpto ienākumu un nodokļa uzrēķinu

Senāta Administratīvo lietu departaments 17.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, atceļot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par pieteicējam konstatēto slēpto ienākumu un saistībā ar to aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli, tā soda nauda un nokavējuma naudu. 
16. novembris, 2020

Strīdā ar Uzņēmumu reģistru par lēmumu atcelt iestādes iepriekšējo lēmumu par izslēgšanu no komercreģistra atsāk lietas izskatīšanu

Senāta Administratīvo lietu departaments 13.novembrī nolēma atsākt lietas izskatīšanu strīdā ar Uzņēmumu reģistru par tā lēmumu atcelt savu iepriekšējo lēmumu par komersanta izslēgšanu no komercreģistra. Šādu lēmumu Senāts pieņēma, jo tiesas apspriedes laikā konstatēja, ka pilnīgai un objektīvai lietas iztiesāšanai ir nepieciešams papildus noskaidrot institūciju viedokli par lietā būtiskiem jautājumiem. 
13. novembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 16. līdz 20.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas nolēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts vides dienests, Veselības ministrija un Rīgas dome. 
12. novembris, 2020

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par Valsts ieņēmumu dienesta aprēķināto ēku iegādes vērtību un noteikto nodokli

Senāta Administratīvo lietu departaments 10.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu par pieteicējam noteikto kapitāla pieauguma nodokli nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā. Valsts ieņēmumu dienests minēto kapitāla pieauguma nodokli aprēķināja tāpēc, ka, pārdodot nekustamo īpašumu, uz pieteicēju nebija attiecināmi izņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākuma, tostarp gadījums, kad nekustamajam īpašumam ir jābūt nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai, un nodokļa maksātājam ir jābūt deklarētam šajā īpašumā vismaz 12 mēnešus pēc kārtas minētajā 60 mēnešu periodā.