Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
28. janvāris, 2021

Atzīst par pamatotu Rīgas domei uzlikto pienākumu piešķirt pieteicējam pašvaldības dzīvokli bez atlīdzības

Senāta Administratīvo lietu departaments 28.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, uzliekot Rīgas domei pienākumu iekļaut pieteicēju reģistrā par tiesībām saņemt bez atlīdzības pašvaldības dzīvokli. Senāta spriedums nav pārsūdzams.
22. janvāris, 2021

Par izskatāmām lietām no 25. līdz 29.janvārim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 17 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts policija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Pāvilostas ostas pārvalde un Rīgas dome. 
15. janvāris, 2021

Senāts: administratīvajā līgumā līgumsodu var paredzēt tikai tad, ja šāda iespēja pieļauta attiecīgā līguma slēgšanu regulējošās tiesību normās

Senāta Administratīvo lietu departaments 15.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieteikums par finansējuma atprasīšanu no privātpersonas sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumu, bet noraidīts pieteikums daļā par līgumsoda piedziņu.
4. janvāris, 2021

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros decembrī pievienoti divdesmit pieci Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).