Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
26. februāris, 2021

Par izskatāmām lietām no 1. līdz 5.martam

Senāta Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā kopsēdē izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, kā arī vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Uzņēmumu reģistrs un Valsts ieņēmumu dienests.
23. februāris, 2021

Senāts atzīst par pareizu nodokļu pārmaksas aizturēšanu, ja lēmuma pieņemšanas brīdī tam ir radies pamats

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.februārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu un pieteicējai atteikts atmaksāt auditā atzīto pievienotās vērtības nodokļa pārmaksāto summu. 
22. februāris, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē administratīvo pārkāpumu lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas izdevumi

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Nodrošinājuma valsts aģentūrai uzlikts pienākums izdot jaunu administratīvo aktu par administratīvo pārkāpumu lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas izdevumiem. Senāts atzina, ka apgabaltiesa nepamatoti aprēķinu par transportlīdzekļa glabāšanu piemērojusi līdz dienai, kad stājies spēkā lēmums par saukšanu pie administratīvās atbildības, nevis dienu, ka transportlīdzekļa īpašnieks no transportlīdzekļa atteicies. Tāpat apgabaltiesa transportlīdzekļa glabāšanas izdevumu aprēķinā ietvērusi tikai maksu, ko aģentūra maksā darījumu partnerim, kas nodrošināja transportlīdzkļa glabāšanu, tomēr tas nenozīmē, ka aprēķinā nevar iekļaut arī izmaksas, kas aģentūrai rodas saistībā ar izņemtās mantas glabāšanas administrēšanu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
19. februāris, 2021

Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.februārim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences padome, Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, Vides un reģionālās attīstības ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Jūrmalas pilsētas dome un Rīgas dome.
16. februāris, 2021

Atstāj spēkā lēmumu nereģistrēt pieteicēju kā repatrianti palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām

Senāta Administratīvo lietu departaments 16.februārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Rīgas domes lēmums nereģistrēt pieteicēju kā repatrianti palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.  Senāts atzina par pamatotu zemāku instanču tiesu secinājumu, ka konkrētajā gadījumā minētā norma nav piemērojama, jo pieteicēja no Latvijas ir izceļojusi pēc likumā noteiktā termiņa.
15. februāris, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē pierādījumi pieteikumā par pilsonības piešķiršanu

Senāta Administratīvo lietu departaments 15.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei bija uzlikts pienākums reģistrēt pieteicēju par Latvijas Republikas pilsoni. Senāts atzina, ka apgabaltiesa nepamatoti piešķīrusi nozīmi vienīgi apstāklim, ka pieteicēja vecāmāte un māte savulaik ir reģistrētas par Latvijas pilsonēm, bet nav vērtējusi, vai pierādījumi apstiprina pieteicēja vecāsmātes piederību Latvijas pilsoņu kopumam 1940.gada 17.jūnijā. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
12. februāris, 2021

Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.februārim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences Padome, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Rīgas dome. 
12. februāris, 2021

Lietā par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā nolēmums būs pieejams martā

Senāta Administratīvo lietu departaments 12.februārī tiesas sēdē Zoom platformā, sakarā ar pieteicējas – AS „Baltijas Ekspresis” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, uzklausīja procesa dalībniekus, kā arī Satiksmes ministrijas pārstāvja viedokli pieteicējas strīdā ar Valsts dzelceļa tehnisko inspekciju par tiesībām saņemt atbilstošu sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai posmā no Indras līdz valsts robežai. Senāts noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 12.martā.
11. februāris, 2021

Lai atbildētu uz Senāta uzdotiem jautājumiem, Eiropas Savienības Tiesa uzklausa ģenerāladvokāta secinājumus

Eiropas Savienības Tiesa 11.februārī tiesas sēdē uzklausīja ģenerāladvokāta H.Saugmandsgoa Ēes (H.Saugmandsgaard Øe) secinājumus pēc Senāta uzdotiem prejudiciāliem jautājumiem lietā, kurā izšķirams, vai pieteicējam – Itālijas pilsonim, kurš pārcēlies, lai dzīvotu ar ģimeni Latvijā, – pamatoti tika liegtas tiesības saņemt valsts  apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Pēc ģenerāladvokāta secinājumu uzklausīšanas Eiropas Savienības Tiesa noteiks datumu, kad lietā tiks pasludināts spriedums, atbildot uz Senāta uzdotajiem jautājumiem.
8. februāris, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē pieteicēju tiesības uz atlīdzinājumu saistībā ar Valsts policijas rīcību administratīvā pārkāpuma procesā

Senāta Administratīvo lietu departaments 8.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumus divās lietās, kurās noraidīti prasījumi atlīdzināt nemantisko kaitējumu, kas pieteicējiem nodarīti ar Valsts policijas darbībām administratīvā pārkāpuma lietās, aizturot pieteicējus ilgāk, nekā paredzēts likumā.