Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
30. marts, 2021

Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par pieteicējas noņemšanu no militārā dienesta uzskaites veselības stāvokļa un pacifistiskās pārliecības dēļ

Senāta Administratīvo lietu departaments 30.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un Aizsardzības ministrijai uzdots nodrošināt pieteicējas noņemšanu no militārā dienesta uzskaites. Senāts atzina par pamatotiem apgabaltiesas secinājumus par pieteicējas tiesību ierobežojuma nesamērīgumu, liedzot noņemšanu no militārā dienesta uzskaites veselības stāvokļa un pacifistiskās pārliecības dēļ.
30. marts, 2021

Atzīst par prettiesisku Rīgas domes lēmumu liegt iepazīties ar būvprojektiem izpētes nolūkos

Senāta Administratīvo lietu departaments 30.martā atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru Rīgas domes lēmums liegt pieteicējai – SIA „ARHITEKT” – iepazīties ar būvprojektiem atzīts par prettiesisku. Senāts spriedumā norāda, ka rajona tiesa ir nonākusi pie pareiza lietas rezultāta, atzīstot, ka Autortiesību likuma normas neregulē darbu izsniegšanu iepazīšanās nolūkā. Senāts uzsver, ka izskatāmajā lietā pieteicējas interese nav pētīt un tālāk izmantot autora radošā darba rezultātā tapušu darbu, bet gan pārliecināties, vai iestāde savu lēmumu pieņemšanā ievēro vienlīdzības principu. Proti, izskatāmajā gadījumā būtiski ņemt vērā, ka pieteicēja vēlas ar būvprojektiem tikai iepazīties, nevis tos izmantot Autortiesību likuma 40.panta izpratnē. 
26. marts, 2021

Par izskatāmām lietām no 29.marta līdz 1.aprīlim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Rīgas dome, Aizsardzības ministrija, Ministru kabinets un Konkurences padome.
25. marts, 2021

Apgabaltiesai no jauna jāskata lieta, lai nodrošinātu pieteicējas tiesības uz lietas izskatīšanu mutvārdu procesā

Senāta Administratīvo lietu departaments 25.martā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu administratīvajā lietā, kurā tiek risināts strīds starp pieteicēju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Iepazīstoties ar lietas apstākļiem un izskatīšanas gaitu, Senāts atzina, ka apgabaltiesa, ievērojot savu kompetenci, nav pienācīgi uzraudzījusi to, kā pirmās instances tiesā tika ievērotas pieteicējas procesuālās tiesības uz lietas izskatīšanu tiesā mutvārdu procesā un tiesības piedalīties to pierādījumu pārbaudē un novērtēšanā, ar kuriem pamatots tiesas spriedums. Tāpēc Senāts spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
23. marts, 2021

Senāts noraida pieteikumu par Brocēnu novada domes lēmuma atcelšanu

Senāta Administratīvo lietu departaments 23.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Brocēnu novada domes lēmuma atcelšanu. Ar minēto pašvaldības lēmumu akceptētas SIA „VIDUSKURZEMES AAO” paredzētās darbības atkritumu poligona paplašināšanai.
22. marts, 2021

Atstāj spēkā VID lēmumu nepiemērot samazinātu nodokļu likmi medicīniskām precēm vispārīgai lietošanai

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.martā negrozīja Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, atstājot spēkā Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu piemērot muitā deklarētajai precei nodokļa pamatlikmi. Ar minēto lēmumu pieteicējai – SIA “Personāla serviss” – papildus aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis un nokavējuma nauda, atzīstot, ka strīdus precei – evakuācijas nestuvēm (palagiem) – nav piemērojama samazinātā nodokļa likme 12% apmērā, bet gan pamatlikme – 21% apmērā.
19. marts, 2021

Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.martam

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Brocēnu novada dome. 
19. marts, 2021

Nodod jaunai izskatīšanai lietu par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā

Senāta Administratīvo lietu departaments 19.martā, lietā par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa  pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā, atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas AS „Baltijas Ekspresis” pieteikums.
16. marts, 2021

Lietu par minimālo vecuma pensiju nodod jaunai izskatīšanai

Senāta Administratīvo lietu departaments 16.martā administratīvajā lietā par minimālo vecuma pensiju atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika noraidīts pieteicēja pieteikums par vecuma pensijas pārrēķinu. Uzskatot, ka tiesību normas, kas noteic minimālo vecuma pensiju, neatbilst Latvijas Repuklikas Satversmes 109.pantam, Senāts šajā lietā bija vērsies Satversmes tiesā ar pieteikumu, kas tika arī apmierināts. Līdz ar Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr. 2020-07-03 spēkā stāšanos Senāts atjaunoja tiesvedību lietā un turpināja tās izskatīšanu.
15. marts, 2021

Lietu par iekšlietu ministra lēmumu iekļaut personu “melnajā sarakstā” turpinās skatīt pēc papildu informācijas saņemšanas

Senāta Administratīvo lietu departaments 15.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā skatīja pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra lēmuma par pieteicēja iekļaušanu “melnajā sarakstā” jeb ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, atcelšanu.