Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 2.novembrī daļēji apmierināja AS „Reverta” prasību pret bijušajiem akcionāriem par ieguldījuma līguma pārkāpumu. Tiesa piedzina solidāri no Valērija Kargina un Viktora Krasovicka 126 638,79 euro, kas sastāv no zaudējumiem 120 518,38 euro apmērā, kas radušies no nepienācīgas nodokļu nomaksas un tiesāšanās izdevumiem 6 120,41 euro. Tiesa noraidīja AS „Reverta” prasību pret Valēriju Karginu un Viktoru Krasovcki par zaudējumu piedziņu 14 228,72 euro apmērā, kas radušies no soda naudas samaksas pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2009.gada 8.maija lēmuma Nr.57, un zaudējumu piedziņu 1 092 484,75 euro apmērā par Latvijas Bankas obligāto rezervju glabāšanas prasību neizpildi. No AS „Reverta” par labu katram no atbildētājiem piedzina tiesas izdevumus 1 887,69 euro. Pilns tiesas spriedums tiks sastādīts 16.novembrī un pēc motivēta sprieduma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.

AT lietu tiesas sēdē skatīja 18. un 19.oktobrī sakarā ar prasītājas – AS „Reverta” – un atbildētāju apelācijas sūdzībām par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 7.jūnija spriedumu. Tiesas sēdē prasītājas AS “Reverta” pārstāvis iesniedza prasības precizējums, kas tika pieņemti daļā. Tajos precizēts prasījums daļā par priekšā stāvošu zaudējumu nodrošināšanu, lūdzot piedzīt šos zaudējumus 120 518,38 EUR apmērā.

AS „Reverta” ar prasību tiesā pret bijušajiem AS “Parex banka” akcionāriem Viktoru Krasovicki un Valēriju Karginu vērsās par 2008.gada 10.novembra Ieguldījuma līguma pārkāpumu.     

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2013.gada 7.jūnijā piedzina solidāri no atbildētājiem zaudējumus Ls 10 000 un nodrošināja par labu AS „Reverta” priekšā stāvošos zaudējumus no nepienācīgas nodokļu nomaksas Ls 1 739 998 apmērā un apķīlāja katra atbildētāja kontā naudas līdzekļus Ls 869 999 apmērā.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv