Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 5.oktobrī kopsēdē izskatīja pieteicējas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rixport” blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība lietā, konstatējot, ka pieteicējai nav subjektīvo tiesību vērsties tiesā. AT tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus un paziņoja, ka lēmums lietā būs pieejams 24.oktobrī.

Lietā ir izšķirams, vai pieteicējai – komersantam, kas nomā zemi valsts AS “Starptautiskā lidostas “Rīga”” teritorijā –, ir tiesības vērsties tiesā, lūdzot atcelt būvatļauju, kas lidostai izsniegta manevrēšanas ceļu aprīkošanai ar noteiktu gaismas sistēmu. Pieteicēja iebilst pret izsniegto būvatļauju, norādot, ka tā ir viena no 16 būvatļaujām, ar kurām paredzēts īstenot kompleksu apbūvi lidostas austrumu teritorijā. Pieteicējas ieskatā, gan ievērojot kompleksas apbūves plānus, gan atbilstoši Mārupes pagasta spēkā esošā teritorijas plānojuma un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” normām teritorijas apbūve nav pieļaujama, pirms nav stājies spēkā detālplānojums. Pieteicēja arī norāda, ka teritorijai būtībā jau ir izstrādāts jauns detālplānojums, un tādēļ būvatļauju izsniegšanai vajadzēja notikt, balstoties tieši uz šo jauno detālplānojumu. Lietā ir risināms jautājums, vai pieteicēja ir tiesības iebilst pret detālplānojuma neesību, ievērojot, ka būvniecība un teritorijas attīstība varētu skart pieteicējas intereses. Tāpat lietā ir jāizšķir, vai pieteikums varētu būt uzskatāms par tādu, kura mērķis ir sabiedrības interešu aizsardzība vides jomā un kuru ir pieļaujams iesniegt, neesot pieteicēja subjektīvo tiesību aizskārumam.


Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāte
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv