Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 24.novembrī, atkārtoti apelācijas kārtībā vērtējot SIA Olaines ķīmiskā rūpnīca „Biolars” prasības lietu pret zinātniekiem par patenta atzīšanu par spēkā neesošu, prasību noraidīja. Pilns tiesas spriedums tiks sagatavots 9.decembrī un pēc šī datuma lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.

AT Civillietu departaments pērn martā atcēla AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru bija noraidīta rūpnīcas "Biolars" prasība pret zinātniekiem par pelējuma sēnes celma patenta atzīšanu par spēkā neesošu. Kasācijas instances tiesa spriedumā atzina, ka apelācijas instances tiesas secinājums par apstrīdētā patenta atbilstību Patentu likuma noteikumiem nav balstīts uz nodibināto apstākļu, kuriem var būt nozīme lietā, pilnīgu un objektīvu izvērtējumu, norādot, ka tiesai jāizvērtē apelācijas tiesvedības procesuālajā stadijā iegūtais jaunais pierādījums – Patentu valdes atzinums un tajā izteiktie secinājumi.

SIA Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS” 2006.gada aprīlī vērsās Rīgas apgabaltiesā ar prasības pieteikumu, lūdzot atzīt par spēkā neesošu Romānam Kārkliņam un Ingemārai Skrastiņai izsniegto patentu LV 11340 uz izgudrojumu „Mikroskopisko pelējuma sēņu Aspergillus niger celms R-5 - citronskābes producents”. Prasītājs uzskata, ka celms R-5 bija zināms jau 1992.gadā, līdz ar to, Latvijas Republikas Patentu valdē 1995.gada 11.janvārī iesniegtais izgudrojums nebija jauns.

Kā pirmā, tā apelācijas instances tiesa prasību noraidīja. Tiesa atzina par nepamatotu argumentu, ka izgudrojums nav jauns, tā kā 1993.gada 14.jūlijā pēc licences līguma noslēgšanas Aspergillus niger R-5 bioloģiskais materiāls jau atradās Indijas firmas „Citric India Limited” rīcībā, jo minētā mikroorganisma kultūra nepārprotami nav identificējama kā mikroskopisko pelējuma sēņu Aspergillus niger celms R-5, kurš kā izgudrojums tika patentēts 1996.gada 20.oktobrī. Arī pirmās instances tiesa – Rīgas apgabaltiesa – atzina, ka apstāklis, ka patenta pieteikuma iesniegšanas brīdī vēl nebija pabeigta Latvijas Universitātes Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcijas starptautiskās atzīšanas procedūra, pats par sevi nevar būt par pamatu patenta atzīšanai par spēkā neesošu.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv