Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs piecas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

18., 19. un 21.oktobrī AT Civillietu tiesu palātā nozīmēta izskatīšanai prasītājas – AS „Reverta” – un atbildētāju apelācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 7.jūnija spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta AS „Reverta” prasība pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumu atlīdzību un priekšā stāvošo zaudējumu nodrošināšanu. Ar pirmās instances tiesas spriedumu no atbildētājiem solidāri piedzina zaudējumus Ls 10 000 un nodrošināja par labu AS „Reverta” priekšā stāvošos zaudējumus no nepienācīgas nodokļu nomaksas Ls 1 739 998 apmērā, apķīlājot abu atbildētāju noguldījuma kontos esošos naudas līdzekļus Ls 869 999 apmērā katram. (Lieta PAC-214/2016).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv