Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.